Image

JUDr. DAVID ŘEZNÍČEK, LL.M., Ph.D., advokát
reznicek@reznicek.com 

Advokát, společník a vysokoškolský pedagog. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal tituly iuris doctoris (JUDr.) a doctor (Ph.D.) pro obory Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, kdy úspěšně obhájil disertační práci na téma Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž. Aktivně působí jako nezávislý rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR a člen předsednictva a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Přednášel na Fakultě managementu při Vysoké škole ekonomické v Praze a v současné době působí jako odborný asistent s vědeckou hodností na Zdravotně sociální a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Působil ve statutárních orgánech a dozorčích radách řady významných společností. Je autorem či spoluautorem několika desítek odborných článků a příspěvků. David se zaměřuje na právo korporátní, akvizice, due diligence, obchodní závazkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem, zdravotnické právo, rozhodčí řízení.

Curriculum vitae ke stažení

Přehled publikační činnosti 2014 - 2019

Image

JUDr. Josef Richtr, advokát
office@reznicek.com 

Advokát a společník advokátní kanceláře. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1975. Po následném složení justičních zkoušek pracoval na prokuratuře a posléze státním zastupitelství ČR kontinuálně až do roku 2018. Více než 20 let řídil Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích ve funkci okresního státního zástupce. Posléze v období let 2017 až 2018 vykonával jako státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích dozor v trestních věcech, které vyšetřoval policejní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vykonával rovněž pedagogickou činnost na Jihočeské Universitě, kde přednášel základy trestní odpovědnosti dle trestního práva České republiky. Jeho současnou specializací na poli advokacie je tedy právo trestní a efektivní obhajoba klientů advokátní kanceláře s využitím bohatých celoživotních profesních zkušeností v tomto oboru.

 

Image

doc. JUDr. Dr. Jan Hejda
hejda@reznicek.com

Vysokoškolský pedagog (VŠE Praha – Fakulta managementu Jindřichův Hradec). Zároveň je hostujícím docentem na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Je členem několika významných vědeckých a profesních společností, oborových rad, redakčních rad odborných recenzovaných časopisů, autorem a spoluautorem desítek odborných publikací, monografií a vědeckých článků. Je citován domácími i zahraničními autory. Vykonává přednáškovou, lektorskou, pedagogickou, i praktickou činnost v odvětvích soukromého i veřejného práva. Specializuje se na občanské právo, správní právo, pracovní právo, trestní právo, kriminalistiku, kriminologii, řízení lidských zdrojů a motivaci.

Image

Mgr. Jana Žaková, advokát
office@reznicek.com

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity studijní odbor Právo a právní věda absolvovala v roce 2014. Jako spolupracující advokátka se v advokátní kanceláři zaměřuje na oblast práva občanského, obchodního a pracovního. Zabývá se zejména závazkovým právem, právem obchodních společností, rejstříkovým právem, insolvenčním řízením a veřejnými zakázkami.

Image

Mgr. Kamila Candrová
office@reznicek.com 

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast pracovního práva, občanského práva, závazkového práva a rodinného práva. Zabývá se zejména rodinným právem, vypořádáním spoluvlastnictví a vypořádáním společného jmění manželů.

Image

Daniela Mašková
office@reznicek.com 

Image

Lucie Kalvasová
office@reznicek.com 

Image

Pavla Fiktusová
recepce@reznicek.com 

© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.