Image

JUDr. DAVID ŘEZNÍČEK, LL.M., Ph.D., advokát
reznicek@reznicek.com 

Advokát, společník a vysokoškolský pedagog. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal tituly iuris doctoris (JUDr.) a doctor (Ph.D.) pro obory Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, kdy úspěšně obhájil disertační práci na téma Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž. Aktivně působí jako nezávislý rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Přednášel na Fakultě managementu při Vysoké škole ekonomické v Praze a v současné době působí jako odborný asistent s vědeckou hodností na Zdravotně sociální a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Působil ve statutárních orgánech a dozorčích radách řady významných společností. Je autorem či spoluautorem několika desítek odborných článků a příspěvků. David se zaměřuje na právo korporátní, akvizice, due diligence, obchodní závazkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem, zdravotnické právo, rozhodčí řízení.

Curriculum vitae ke stažení

Přehled publikační činnosti 2014 - 2018

Image

doc. JUDr. Dr. Jan Hejda
hejda@reznicek.com

Vysokoškolský pedagog (VŠE Praha – Fakulta managementu Jindřichův Hradec). Zároveň je hostujícím docentem na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Je členem několika významných vědeckých a profesních společností, oborových rad, redakčních rad odborných recenzovaných časopisů, autorem a spoluautorem desítek odborných publikací, monografií a vědeckých článků. Je citován domácími i zahraničními autory. Vykonává přednáškovou, lektorskou, pedagogickou, i praktickou činnost v odvětvích soukromého i veřejného práva. Specializuje se na občanské právo, správní právo, pracovní právo, trestní právo, kriminalistiku, kriminologii, řízení lidských zdrojů a motivaci.

Image

Mgr. Jana Židziková
office@reznicek.com

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a obchodního. Zabývá se zejména závazkovým právem, právem obchodních společností, rejstříkovým právem, právem duševního vlastnictví, insolvenčním řízením a veřejnými zakázkami.

Image

Mgr. Kamila Candrová
office@reznicek.com 

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast pracovního práva, občanského práva, závazkového práva a rodinného práva. Zabývá se zejména rodinným právem, vypořádáním spoluvlastnictví a vypořádáním společného jmění manželů.

Image

JUDr. Aneta Falcová
office@reznicek.com

Členka advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva občanského a trestního práva. Zabývá se zejména závazkovým právem a pracovním právem.

Image

Pavla Fiktusová
recepce@reznicek.com