Vázanost soudu judikaturou

 

Rovněž právní precedenty totiž je nutno považovat za prameny práva, a to i v systému psaného práva, byť samozřejmě jen ve smyslu závazného výkladu psaných právních norem. Lze tak uzavřít, že soud rozhodující o určité právní otázce prakticky vždy interpretuje dotčenou normu zakotvenou v právním předpisu a tato interpretace nemůže nezohledňovat výklad provedený soudem stejného či vyššího stupně (k tomuto chápání závaznosti správní judikatury vyššího či totožného stupně viz zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2006, sp. zn. 1 Aps 2/2006, publ. na www.nssoud.cz).

(Rozsudek NSS 2 Afs 57/2007 ze dne 17.12.2007)