Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem

 

Rozsudek NS ČR sp. zn. 6 Cdo 1/92 (Rc 52/1994)