Civilní letectví

 

Cílem rozsáhlé novely je adaptace několika sekundárních předpisů Evropské unie a potřeba reagovat na požadavky aplikační praxe.

Stěžejní částí návrhu jsou prováděcí opatření v oblasti právní úpravy ochrany civilního letectví před protiprávními činy․ Část osmá zákona se adaptuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. 3. 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002.

Druhá významná oblast návrhu se týká provozování obchodní letecké dopravy (zejména zahraničního leteckého dopravce).

Další změny obsahuje úprava

- poskytování letových navigačních služeb v tzv. jednotném evropském nebi – nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. 3. 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 550/2004 ze dne 10. 3. 2004, o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi.

- výkonu státního dozoru – Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru,

- odborného zjišťování příčin leteckých nehod – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. 10. 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES,

- leteckého personálu – nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb,

- zajištění realizace „Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek“,

- vydávání osvědčení způsobilosti letiště a

- správních poplatků.

Návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a výboru pro bezpečnost. Poslanci schválili též zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.