Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření

S účinností od 1.4.2012 se nezletilému pacientovi poskytují zdravotní služby se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu. Vždy je však nezbytné zjistit názor nezletilého pacienta, který je s ohledem na svůj věk schopen vnímat situaci a vyjadřovat se. Pokud nezletilý pacient vyjádří svůj názor, provede se o této skutečnosti záznam do zdravotnické dokumentace. Do zdravotnické dokumentace se uvede taktéž důvod, pro který nemohl být názor pacienta zjištěn. (viz. ust. § 35 odst. 1 ZZS)

Nelegální výkon závislé práce

Pojem „závislá práce“ je definován v zákoníku práce již od jeho vstupu v účinnost, t.j. od 1.1 2007. V zákoníku práce je rovněž již od počátku jeho účinnosti zakotveno pravidlo, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, a to v pracovním poměru či v právním vztahu založeném dohodou o pracovní činnosti či dohodou o provedení práce (nestanoví-li zvláštní předpisy jinak).

Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku

V běžné praxi se velice často stává, že společnost, která se ocitá ve finančních problémech, prohospodaří svůj majetek, tj. dojde k výraznému nepoměru mezi závazky společnosti a jejím majetkem, a až následně podá insolvenční návrh.

Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci

Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“), tj. zákonem č. 1/2012 Sb., došlo s účinností od 5.1.2012 k nové právní úpravě odpovědnosti právnických nebo fyzických osob, které by umožnily cizinci výkon nelegální práce, nebo které by poskytly v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby, anebo jako jejich prostředník, a to ve formě ručení.

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PROVEDENÁ ZÁKONEM Č. 365/2011 SB. s účinností od 1.1.2012 - vybrané okruhy zásadních změn týkající se zkušební doby, pracovního poměru, výpovědi a odstupného

Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené

Zákoník práce stanoví povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci čerpání dovolené v délce minimálně 4 týdnů v kalendářním roce, ve kterém mu právo na tuto dovolenou vzniklo, přičemž pokud tomu brání naléhavé provozní důvody a nebo překážka v práci na straně zaměstnance uvedená v § 217 odst. 4 (vojenské cvičení, pracovní neschopnost, mateřská či rodičovská dovolená), je možné určit tuto dovolenou tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku (tj. převést do příštího roku).

Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem

Ochrana autorských práv k autorskému dílu je zakotvena v zákoně č. 121/2000 Sb., autorském zákoně.

Dle výslovného ustanovení § 2 odst.. 2 tohoto zákona se autorským dílem rozumí rovněž počítačový program, ovšem pouze za předpokladu, že je původní v tom smyslu, že je autorovým duševním výtvorem.

Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem

Mzdový výměr je jednostranný právní úkon, kterým zaměstnavatel určuje zaměstnanci výši mzdy. Mzdový výměr je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci nejpozději v den nástupu do práce, mzda musí být stanovena před začátkem výkonu práce, za kterou má příslušet a i jakákoliv změna mzdového výměru musí být zaměstnanci oznámena nejpozději v den, kdy má tato změna nabýt účinnosti.

Fikce doručení v soukromém právu

Podle ust. § 45 ObčZ působí projev vůle (čili je účinný) vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí dojde. Za okamžik „dojití projevu vůle“ je dle konstantní judikatury považována chvíle, kdy se projev vůle dostane do dispoziční sféry adresáta, tedy kdy má objektivní možnost se s ním seznámit.

Čerpání dovolené

Na úvod je nezbytné zdůraznit, že právo určovat dobu, ve které má dojít k čerpání dovolené zaměstnancem, má až na několik marginálních výjimek (např. pokud zaměstnankyně požádá o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené) výhradně zaměstnavatel.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Informace pro spotřebitele