Ručení nástupnických společností za závazky rozdělované společnosti v případě rozdělení společnosti odštěpením

 

Proces přeměn obchodních společností upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností“). Důvody, které vedou obchodní společnosti ke přeměně jsou různé, nicméně téměř vždy vyvstane otázka, co bude se závazky přeměňované společnosti, když část jmění přeměnou přejde na nástupnické společnosti, a zda se nezhorší postavení věřitelů společnosti. V tomto článku blíže rozebírám ručení nástupnických společností za závazky přeměňované společnosti v případě rozdělení společnosti odštěpením.

Zákon o přeměnách obchodních společností upravuje obecně možnost věřitelů domáhat se ochrany svých práv v případě, že se přeměnou obchodní společnosti sníží (nebo může snížit) dobytnost jejich pohledávky. V případě, že se v důsledku přeměny společnosti zhorší dobytnost pohledávek, mají věřitelé například možnost požadovat poskytnutí dostatečné jistoty za předpokladu, že své nesplatné pohledávky přihlásili do šesti měsíců ode dne, kdy se stal zápis přeměny společnosti v obchodním rejstříku účinným vůči třetím osobám. Vlastníci některých účastnických cenných papírů, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, mají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi daných cenných papírů.

V případě přeměny rozdělením obchodní společnosti ve formě odštěpení zákon o přeměnách obchodních společností dává věřitelům rozdělované společnosti možnost domáhat se splnění závazků i od nástupnických společností. Ust. § 257 odst. 1 zákona o přeměnách obchodních společností upravuje ručení nástupnických společností rozdělované společnosti za dluhy, které zůstaly rozdělované společnosti (ale i za dluhy, které v rámci rozdělení přešly na nástupnické společnosti). V případě rozdělení odštěpením přechází část jmění na nástupnické společnosti, přičemž rozdělovaná společnost nezaniká. Po rozdělení společnosti odštěpením tak může dojít k jinému rozložení jmění, než tomu bylo v rozdělované společnosti. Může se tak stát, že většina aktiv přejde na nástupnickou společnost, kdežto rozdělované společnosti „zůstane“ většina dluhů či jiných závazků, které nenáleží k odštěpované části jmění. Je zřejmé, že postavení věřitelů se může zhoršit a sníží se tak míra dobytnosti jejich pohledávek. Z důvodu, aby institut rozdělení společnosti odštěpením nebyl zneužíván pro „vyvádění“ majetku ze společnosti zatížené dluhu, čímž by tratili zejména věřitelé, zákon o přeměnách obchodních společností zavádí ručení nástupnických společností za závazky rozdělované společnosti. Ručení se vztahuje nejen na závazky, které existovaly ke dni zápisu rozdělení společnosti do obchodního rejstříku, ale také na závazky, které byly zjištěny po zápisu rozdělení společnosti do obchodního rejstříku, typicky daňové závazky spočívající v dodatečném vyměření daně za období před přeměnou obchodní společnosti apod.

Nástupnické společnosti ručí za závazky rozdělované společnosti společně a nerozdílně až do výše čistého obchodního majetku uvedeného ve znaleckém posudku pro ocenění odštěpované části jmění. V případě, že odštěpovaná část jmění je oceněna na poměrně značnou částku, může ručení za závazky rozdělované společnosti (např. z titulu odpovědnosti za škodu apod.) být považováno za určité riziko transakce, které může snižovat její atraktivnost. Z uvedeného důvodu je proto důležité zvážit, zda realizovat rozdělení společnosti, popř. jakou část jmění odštěpit tak, aby možnost, že se věřitelé rozdělované společnosti obrátí na nástupnické společnosti s požadavkem na splnění závazku za rozdělovanou společnost z titulu zákonného ručení.

Uvedené platí o obráceně, tzn. rozdělovaná společnost ručí za závazky, které v rámci přeměny přešly na nástupnické společnosti, a to až do výše svého vlastního kapitálu.