Potravinové právo je souborem různých právních norem, které se váží k témuž předmětu, není samostatným právním odvětvím a z hlediska systematiky ho můžeme podřadit pod právo zemědělské1, které z části spadá pod právo životního prostředí a z části pod právo trestní, správní, obchodní, občanské, finanční2 a evropské.

Právní vztahy upravující mezinárodní silniční přepravu zboží jsou upraveny přednostně mezinárodní právní úpravou a vnitrostátní právní předpisy se použijí podpůrně pouze tam, kde to mezinárodní právní normy dovolují nebo kde sami danou oblast neupravují. Základní právní předpis platný pro úpravu mezinárodní silniční přepravu zboží je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, zkráceně Úmluva CMR.

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, dále jen transplantační zákon, je komplexní úpravou právních vztahů, jež byly dříve regulovány vícero právními normami. [1] Dále je tato zákonná úprava inspirována a koncipována v souladu s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny z roku 1997..[2]

Posláním trestního práva je chránit nejdůležitější zájmy jednotlivců i společnosti proti trestným činům.[1] Aby toho mohlo být dosaženo, vymezuje trestní právo hmotné protiprávní činy, které považuje za trestné, nazývá je trestnými činy a taková jednání sankcionuje.

Otázku provádění kontroly věcí a prohlídek zaměstnanců zaměstnavatelem řeší ustanovení § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve kterém se doslova uvádí: „Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.“

 1. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 2. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 3. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 4. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 5. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 6. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 7. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 8. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 9. Výpověď z pracovního poměru
 10. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 11. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 12. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 13. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 14. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 15. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 16. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 17. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 18. Nelegální výkon závislé práce
 19. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 20. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 21. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 22. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 23. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 24. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 25. Fikce doručení v soukromém právu
 26. Čerpání dovolené
 27. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 28. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 29. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 30. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.