Posláním trestního práva je chránit nejdůležitější zájmy jednotlivců i společnosti proti trestným činům.[1] Aby toho mohlo být dosaženo, vymezuje trestní právo hmotné protiprávní činy, které považuje za trestné, nazývá je trestnými činy a taková jednání sankcionuje.

Otázku provádění kontroly věcí a prohlídek zaměstnanců zaměstnavatelem řeší ustanovení § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve kterém se doslova uvádí: „Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.“

Pro právní posouzení platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky jsou právně relevantní zejména ustanovení § 50a obč.zák. ve spojení s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů v platném znění, dále ust. § 37, § 39, 40a a 41 obč. zák. a v neposlední řadě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 28 Cdo 859/2002, 28 Cdo 22/2006, 33 Odo 1171/2005 a 33 Cdo 1407/2010.

Státní příspěvkové organizace jsou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách v platném znění, posuzovány jako veřejný zadavatel a pronájem prostor v jejich areálu tak mnohdy a priori bývá podřazen pod režim zákona o veřejných zakázkách. Skrze toto přesvědčení pak nastupuje výběr dodavatele dle zmiňovaného zákona, tzn. je provedeno výběrové řízení a smlouva o nájmu nebytových prostor je uzavřena až po tomto zdlouhavém právním procesu.

 1. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 2. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 3. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 4. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 5. Výpověď z pracovního poměru
 6. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 7. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 8. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 9. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 10. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 11. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 12. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 13. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 14. Nelegální výkon závislé práce
 15. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 16. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 17. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 18. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 19. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 20. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 21. Fikce doručení v soukromém právu
 22. Čerpání dovolené
 23. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 24. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 25. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 26. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.