Porušení manželské věrnosti je ve smyslu § 96 odst. 2 ZOR důvodem pro nepřiznání výživného manželovi, jemuž by jinak na toto výživné vznikl nárok; skutečnost, že druhý manžel rovněž a ještě dříve porušil manželskou věrnost, odepření výživného nemůže ovlivnit. Krajský soud v Ústí nad Labem, 10 Co 150/2004, [SR 7/2005 str.267]

Svěření dítěte do výlučné výchovy jednomu z rodičů nesmí být výrazem ústupku vzájemné rivalitě rodičů, která jen sleduje "boj o dítě", případně nízké pohnutky jednoho rodiče k trýznění druhého rodiče skrze své vlastní dítě. Soudy mohou a mají využívat prostředků poskytnutých jim zákonem o rodině [např. ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a § 44], kterými mohou postihovat toho z rodičů, který ať už záměrně, anebo z nedbalosti maří veřejný zájem na řádné výchově a rozvoji osobnosti dítěte.

Dne 5. 2. 2014 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o civilním letectví, živnostenského zákona a dalších zákonů.

Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů je jednou ze stěžejních zásad rozpočtového práva. Jde o hlavní zásadu rozpočtové politiky[1], jejíž podstatou je vyrovnanost příjmové a výdajové stránky každého jednotlivého veřejného rozpočtu. V moderních evropských dějinách se s ní bylo možné setkat již v 17. století, kdy se uplatňovala jako tzv. „zlaté pravidlo vyrovnanosti státního rozpočtu“[2], které spočívalo v tom, že státní rozpočet mohl být sestavován jako schodkový pouze za války.

V souvislosti s rozsáhlou rekodifikací civilního práva nabývá 1.1.2014 účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale také zákon č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech („zákon o obchodních korporacích“, „ZOK“). Tento předpis ruší a nahrazuje právní úpravu obchodních společností dosud obsaženou v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. Zákon o obchodních korporacích se tak stává novým základním předpisem, který upravuje existenci a právní aspekty fungování obchodních společností a družstev (souhrnně nazývány obchodními korporacemi).

Potravinové právo je souborem různých právních norem, které se váží k témuž předmětu, není samostatným právním odvětvím a z hlediska systematiky ho můžeme podřadit pod právo zemědělské1, které z části spadá pod právo životního prostředí a z části pod právo trestní, správní, obchodní, občanské, finanční2 a evropské.

Právní vztahy upravující mezinárodní silniční přepravu zboží jsou upraveny přednostně mezinárodní právní úpravou a vnitrostátní právní předpisy se použijí podpůrně pouze tam, kde to mezinárodní právní normy dovolují nebo kde sami danou oblast neupravují. Základní právní předpis platný pro úpravu mezinárodní silniční přepravu zboží je Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, zkráceně Úmluva CMR.

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, dále jen transplantační zákon, je komplexní úpravou právních vztahů, jež byly dříve regulovány vícero právními normami. [1] Dále je tato zákonná úprava inspirována a koncipována v souladu s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny z roku 1997..[2]

 1. Okolnosti vylučující protiprávnost
 2. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 3. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 4. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 5. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 6. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 7. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 8. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 9. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 10. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 11. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 12. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 13. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 14. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 15. Výpověď z pracovního poměru
 16. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 17. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 18. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 19. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 20. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 21. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 22. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 23. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 24. Nelegální výkon závislé práce
 25. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 26. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 27. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 28. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 29. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 30. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 31. Fikce doručení v soukromém právu
 32. Čerpání dovolené
 33. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 34. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 35. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 36. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.