Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně (§ 544 odst. 2 obč. zák.). Není-li ujednání o smluvní pokutě řádně dojednáno písemně, je nutné takové ujednání považovat za neplatné (§ 40 odst. 1 obč. zák.).

Dopravce podle článku 3 Úmluvy CMR, který je nutno vykládat ve spojení s článkem 29 Úmluvy CMR, odpovídá za jednání a opomenutí svých zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, stejně tak jako za jednání a opomenutí zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije jeho poddopravce i případný poddopravce tohoto poddopravce.

Část odborné veřejnosti se shoduje na tom, že ZOK je v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů krokem dopředu. Autoři zákona v tomto ohledu vyzdvihují přednosti ZOK jako zákona, který chrání statutární orgán, pokud jsou dodrženy parametry rozumného obchodního jednání.

O soustavné méně závažné porušování pracovní kázně (nyní porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci) jde tehdy, dopustil-li se pracovník nejméně tří porušení pracovní kázně, která dosahují intenzity méně závažného porušení pracovních povinností, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost.

Při ocenění obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným je třeba pro účely vypořádání SJM v zásadě vycházet z obvyklé (tržní) ceny tohoto podílu, kterou by v daném čase a místě bylo možno za převod podílu dosáhnout. Jestliže však obvyklou (tržní) cenu není možné zjistit, je na soudním znalci, aby v souladu s poznatky dosaženými v jeho oboru zvolil, jakou metodu ocenění použije.

Porušení manželské věrnosti je ve smyslu § 96 odst. 2 ZOR důvodem pro nepřiznání výživného manželovi, jemuž by jinak na toto výživné vznikl nárok; skutečnost, že druhý manžel rovněž a ještě dříve porušil manželskou věrnost, odepření výživného nemůže ovlivnit. Krajský soud v Ústí nad Labem, 10 Co 150/2004, [SR 7/2005 str.267]

Svěření dítěte do výlučné výchovy jednomu z rodičů nesmí být výrazem ústupku vzájemné rivalitě rodičů, která jen sleduje "boj o dítě", případně nízké pohnutky jednoho rodiče k trýznění druhého rodiče skrze své vlastní dítě. Soudy mohou a mají využívat prostředků poskytnutých jim zákonem o rodině [např. ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a § 44], kterými mohou postihovat toho z rodičů, který ať už záměrně, anebo z nedbalosti maří veřejný zájem na řádné výchově a rozvoji osobnosti dítěte.

Dne 5. 2. 2014 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o civilním letectví, živnostenského zákona a dalších zákonů.

 1. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 2. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 3. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 4. Potravinové právo
 5. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 6. Dárování orgánů ex mortuo
 7. Okolnosti vylučující protiprávnost
 8. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 9. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 10. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 11. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 12. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 13. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 14. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 15. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 16. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 17. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 18. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 19. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 20. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 21. Výpověď z pracovního poměru
 22. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 23. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 24. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 25. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 26. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 27. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 28. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 29. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 30. Nelegální výkon závislé práce
 31. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 32. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 33. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 34. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 35. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 36. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 37. Fikce doručení v soukromém právu
 38. Čerpání dovolené
 39. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 40. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 41. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 42. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.