Soud nemůže podle vlastní volné úvahy určit, do jaké výše je právním předpisem stanovený úrok z prodlení z hlediska přiměřenosti „mravný“, a podle toho výši zákonného úroku z prodlení omezit. Právo na úroky z prodlení lze poměřovat ustanovením § 3 odst. 1 obč. zák. pouze v tom smyslu, zda výkon tohoto práva je či není v rozporu s dobrými mravy.

Podle § 127a o. s. ř. jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem.

K nezletilým dětem mají vyživovací povinnost oba rodiče, u nichž se musí náležitým způsobem zjistit a posoudit nejen jejich výdělkové poměry (event. jiné příjmy), ale rovněž skutečně dosahovaná životní úroveň, na níž se mají děti právo podílet (§ 85 odst. 2 zákona o rodině).

Jelikož je vyloučení ze společnosti (případně družstva) krajním řešením, musí být společníku (členu družstva) nejprve dána možnost, aby své povinnosti (jejichž neplnění může být důvodem vyloučení ze společnosti či družstva) splnil alespoň dodatečně. Současně musí být upozorněn na možný následek, bude-li v porušování svých (konkrétně vymezených) povinností nadále pokračovat.

Určení úhrady za zdravotní péči na základě bodového hodnocení zdravotních výkonů vychází ze skutečně poskytnutých (provedených) výkonů zdravotní péče a z jejich bodového ohodnocení, v němž se promítají typové nároky na personální, technické a věcné vybavení jednotlivých zdravotnických odborností.

Z principu loajality plyne, že jednou z povinností společníka při převodu obchodního podílu je, aby převodem obchodního podílu neúměrně a neodůvodněně neohrozil další činnost a existenci společnosti, resp. aby právo převést obchodní podíl nezneužil k obejití povinností, jež by mu jinak plynuly z případné likvidace či prohlášení konkurzu na majetek společnosti.

Hranici mezi tím, kdy již jde o škodlivý projev chování, není snadné vždy jednoznačně stanovit a k jejímu překročení může často dojít nenápadným způsobem, kdy pronásledování oběti postupně nabývá na intenzitě a teprve od určitého okamžiku se pro ni stává skutečně nebezpečným.

Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně (§ 544 odst. 2 obč. zák.). Není-li ujednání o smluvní pokutě řádně dojednáno písemně, je nutné takové ujednání považovat za neplatné (§ 40 odst. 1 obč. zák.).

Dopravce podle článku 3 Úmluvy CMR, který je nutno vykládat ve spojení s článkem 29 Úmluvy CMR, odpovídá za jednání a opomenutí svých zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, stejně tak jako za jednání a opomenutí zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije jeho poddopravce i případný poddopravce tohoto poddopravce.

 1. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 2. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 3. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 4. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 5. Porušení manželské věrnosti a výživné
 6. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 7. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 8. Civilní letectví
 9. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 10. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 11. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 12. Potravinové právo
 13. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 14. Dárování orgánů ex mortuo
 15. Okolnosti vylučující protiprávnost
 16. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 17. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 18. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 19. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 20. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 21. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 22. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 23. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 24. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 25. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 26. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 27. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 28. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 29. Výpověď z pracovního poměru
 30. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 31. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 32. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 33. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 34. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 35. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 36. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 37. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 38. Nelegální výkon závislé práce
 39. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 40. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 41. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 42. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 43. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 44. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 45. Fikce doručení v soukromém právu
 46. Čerpání dovolené
 47. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 48. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 49. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 50. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.