Požadavek zákona na doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou může zaměstnavatel splnit též jejím doručením prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací za podmínek, které jsou uvedeny v ustanovení § 335 zák. práce a mezi které patří podpis písemnosti elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu; bez tohoto podpisu není doručení písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací účinné.

Soud nemůže podle vlastní volné úvahy určit, do jaké výše je právním předpisem stanovený úrok z prodlení z hlediska přiměřenosti „mravný“, a podle toho výši zákonného úroku z prodlení omezit. Právo na úroky z prodlení lze poměřovat ustanovením § 3 odst. 1 obč. zák. pouze v tom smyslu, zda výkon tohoto práva je či není v rozporu s dobrými mravy.

Podle § 127a o. s. ř. jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem.

K nezletilým dětem mají vyživovací povinnost oba rodiče, u nichž se musí náležitým způsobem zjistit a posoudit nejen jejich výdělkové poměry (event. jiné příjmy), ale rovněž skutečně dosahovaná životní úroveň, na níž se mají děti právo podílet (§ 85 odst. 2 zákona o rodině).

Jelikož je vyloučení ze společnosti (případně družstva) krajním řešením, musí být společníku (členu družstva) nejprve dána možnost, aby své povinnosti (jejichž neplnění může být důvodem vyloučení ze společnosti či družstva) splnil alespoň dodatečně. Současně musí být upozorněn na možný následek, bude-li v porušování svých (konkrétně vymezených) povinností nadále pokračovat.

Určení úhrady za zdravotní péči na základě bodového hodnocení zdravotních výkonů vychází ze skutečně poskytnutých (provedených) výkonů zdravotní péče a z jejich bodového ohodnocení, v němž se promítají typové nároky na personální, technické a věcné vybavení jednotlivých zdravotnických odborností.

Z principu loajality plyne, že jednou z povinností společníka při převodu obchodního podílu je, aby převodem obchodního podílu neúměrně a neodůvodněně neohrozil další činnost a existenci společnosti, resp. aby právo převést obchodní podíl nezneužil k obejití povinností, jež by mu jinak plynuly z případné likvidace či prohlášení konkurzu na majetek společnosti.

Hranici mezi tím, kdy již jde o škodlivý projev chování, není snadné vždy jednoznačně stanovit a k jejímu překročení může často dojít nenápadným způsobem, kdy pronásledování oběti postupně nabývá na intenzitě a teprve od určitého okamžiku se pro ni stává skutečně nebezpečným.

 1. Smluvní pokuta
 2. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 3. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 4. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 5. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 6. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 7. Porušení manželské věrnosti a výživné
 8. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 9. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 10. Civilní letectví
 11. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 12. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 13. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 14. Potravinové právo
 15. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 16. Dárování orgánů ex mortuo
 17. Okolnosti vylučující protiprávnost
 18. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 19. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 20. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 21. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 22. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 23. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 24. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 25. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 26. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 27. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 28. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 29. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 30. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 31. Výpověď z pracovního poměru
 32. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 33. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 34. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 35. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 36. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 37. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 38. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 39. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 40. Nelegální výkon závislé práce
 41. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 42. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 43. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 44. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 45. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 46. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 47. Fikce doručení v soukromém právu
 48. Čerpání dovolené
 49. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 50. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 51. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 52. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.