Jelikož je vyloučení ze společnosti (případně družstva) krajním řešením, musí být společníku (členu družstva) nejprve dána možnost, aby své povinnosti (jejichž neplnění může být důvodem vyloučení ze společnosti či družstva) splnil alespoň dodatečně. Současně musí být upozorněn na možný následek, bude-li v porušování svých (konkrétně vymezených) povinností nadále pokračovat.

Určení úhrady za zdravotní péči na základě bodového hodnocení zdravotních výkonů vychází ze skutečně poskytnutých (provedených) výkonů zdravotní péče a z jejich bodového ohodnocení, v němž se promítají typové nároky na personální, technické a věcné vybavení jednotlivých zdravotnických odborností.

Z principu loajality plyne, že jednou z povinností společníka při převodu obchodního podílu je, aby převodem obchodního podílu neúměrně a neodůvodněně neohrozil další činnost a existenci společnosti, resp. aby právo převést obchodní podíl nezneužil k obejití povinností, jež by mu jinak plynuly z případné likvidace či prohlášení konkurzu na majetek společnosti.

Hranici mezi tím, kdy již jde o škodlivý projev chování, není snadné vždy jednoznačně stanovit a k jejímu překročení může často dojít nenápadným způsobem, kdy pronásledování oběti postupně nabývá na intenzitě a teprve od určitého okamžiku se pro ni stává skutečně nebezpečným.

Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně (§ 544 odst. 2 obč. zák.). Není-li ujednání o smluvní pokutě řádně dojednáno písemně, je nutné takové ujednání považovat za neplatné (§ 40 odst. 1 obč. zák.).

Dopravce podle článku 3 Úmluvy CMR, který je nutno vykládat ve spojení s článkem 29 Úmluvy CMR, odpovídá za jednání a opomenutí svých zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, stejně tak jako za jednání a opomenutí zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije jeho poddopravce i případný poddopravce tohoto poddopravce.

Část odborné veřejnosti se shoduje na tom, že ZOK je v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů krokem dopředu. Autoři zákona v tomto ohledu vyzdvihují přednosti ZOK jako zákona, který chrání statutární orgán, pokud jsou dodrženy parametry rozumného obchodního jednání.

O soustavné méně závažné porušování pracovní kázně (nyní porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci) jde tehdy, dopustil-li se pracovník nejméně tří porušení pracovní kázně, která dosahují intenzity méně závažného porušení pracovních povinností, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost.

Při ocenění obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným je třeba pro účely vypořádání SJM v zásadě vycházet z obvyklé (tržní) ceny tohoto podílu, kterou by v daném čase a místě bylo možno za převod podílu dosáhnout. Jestliže však obvyklou (tržní) cenu není možné zjistit, je na soudním znalci, aby v souladu s poznatky dosaženými v jeho oboru zvolil, jakou metodu ocenění použije.

 1. Porušení manželské věrnosti a výživné
 2. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 3. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 4. Civilní letectví
 5. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 6. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 7. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 8. Potravinové právo
 9. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 10. Dárování orgánů ex mortuo
 11. Okolnosti vylučující protiprávnost
 12. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 13. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 14. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 15. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 16. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 17. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 18. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 19. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 20. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 21. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 22. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 23. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 24. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 25. Výpověď z pracovního poměru
 26. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 27. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 28. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 29. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 30. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 31. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 32. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 33. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 34. Nelegální výkon závislé práce
 35. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 36. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 37. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 38. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 39. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 40. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 41. Fikce doručení v soukromém právu
 42. Čerpání dovolené
 43. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 44. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 45. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 46. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.