Otázka možnosti monitoringu kvality práce je jedním z aspektů, které musí každý zaměstnavatel zakomponovat do své obchodní strategie. Ačkoliv je v poslední době obvyklé medializovat případy extrémního zasahování do práv zaměstnanců, lze předpokládat, že drtivá většina zaměstnavatelů nemá zájem na posledních novinkách ze života zaměstnanců, ale pouze na dodržování pracovního řádu, bezpečnosti a ochraně zaměstnavatele, zaměstnanců samotných a jejich majetku.

Nejvyšší správní soud má totiž za to, že čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, podle něhož je soudce vázán zákonem, je nutno vykládat v širším smyslu tak, že soudce je vázán právem. Vázanost právem přitom neznamená toliko vázanost zákonem ve smyslu formálním, nýbrž i vázanost ostatními prameny práva včetně např. právních principů a také právních precedentů.

Kompenzace bolesti

Ve vztahu ke kompenzaci bolesti byl Metodikou v principu převzat bodový systém zrušené náhradové vyhlášky, tedy etiologický přístup vycházející z klasifikace bolestivých stavů podle postižení jednotlivých orgánů či částí těla a vyjadřující míru bolesti jako tělesného a duševního strádání v souvislosti se zásahy do zdraví.

Míra spoluzpůsobení si škody poškozeným spolujezdcem může dosáhnout až jedné poloviny, jestliže vědomě podstoupí jízdu s řidičem, o němž ví, že je pod vlivem alkoholu.

Advokát kanceláře JUDr. David Řezníček, LL.M. přednášel společně s Mgr. Petrem Sokolem z o.p.s. Nová Ekonomika pro právní a investiční odbor Jihomoravského kraje problematiku odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s důrazem na sociální oblasti, oblasti zaměstnanosti nebo oblasti životního prostředí.

Požadavek zákona na doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou může zaměstnavatel splnit též jejím doručením prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací za podmínek, které jsou uvedeny v ustanovení § 335 zák. práce a mezi které patří podpis písemnosti elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu; bez tohoto podpisu není doručení písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací účinné.

 1. Úroky z prodlení a dobré mravy
 2. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 3. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 4. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 5. Vyloučení společníka
 6. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 7. Převod obchodního podílu a princip loajality
 8. Nebezpečné pronásledování
 9. Smluvní pokuta
 10. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 11. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 12. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 13. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 14. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 15. Porušení manželské věrnosti a výživné
 16. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 17. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 18. Civilní letectví
 19. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 20. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 21. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 22. Potravinové právo
 23. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 24. Dárování orgánů ex mortuo
 25. Okolnosti vylučující protiprávnost
 26. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 27. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 28. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 29. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 30. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 31. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 32. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 33. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 34. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 35. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 36. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 37. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 38. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 39. Výpověď z pracovního poměru
 40. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 41. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 42. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 43. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 44. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 45. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 46. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 47. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 48. Nelegální výkon závislé práce
 49. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 50. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 51. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 52. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 53. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 54. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 55. Fikce doručení v soukromém právu
 56. Čerpání dovolené
 57. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 58. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 59. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 60. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.