Specifika nabývání majetku od právnických osob spočívající zejména v problematice zastoupení obchodní společnosti, jako právnické osoby, oprávněnou osobou fyzickou a omezeném ručení společníků, resp. akcionářů, je nutné brát v potaz i poté, co v platnost i účinnost vstoupila nová zákonná úprava. Aktuální soukromoprávní kodifikace, sestávající se z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ovšem stanoví nová pravidla pro obchodní transakce mezi obchodní korporací a jejími společníky.

Ústavní soud rozhodoval dne 7. října 2014 v řízení pod sp.zn. Pl. ÚS 39/13 o návrhu Okresního soudu v Chrudimi, na zrušení ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění. Napadené ustanovení bylo podle navrhovatele v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť někteří úspěšní účastníci řízení jsou povinni prokazovat, jaké hotové výdaje jim v řízení vznikly, naopak jiní jsou tohoto břemene zbaveni, stačí, že náklady uplatní paušálně na základě normativně založeného předpokladu, že s procesním úkonem jsou pravidelně spojeny hotové výdaje ve výši 300 Kč.

Otázka možnosti monitoringu kvality práce je jedním z aspektů, které musí každý zaměstnavatel zakomponovat do své obchodní strategie. Ačkoliv je v poslední době obvyklé medializovat případy extrémního zasahování do práv zaměstnanců, lze předpokládat, že drtivá většina zaměstnavatelů nemá zájem na posledních novinkách ze života zaměstnanců, ale pouze na dodržování pracovního řádu, bezpečnosti a ochraně zaměstnavatele, zaměstnanců samotných a jejich majetku.

Nejvyšší správní soud má totiž za to, že čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, podle něhož je soudce vázán zákonem, je nutno vykládat v širším smyslu tak, že soudce je vázán právem. Vázanost právem přitom neznamená toliko vázanost zákonem ve smyslu formálním, nýbrž i vázanost ostatními prameny práva včetně např. právních principů a také právních precedentů.

Kompenzace bolesti

Ve vztahu ke kompenzaci bolesti byl Metodikou v principu převzat bodový systém zrušené náhradové vyhlášky, tedy etiologický přístup vycházející z klasifikace bolestivých stavů podle postižení jednotlivých orgánů či částí těla a vyjadřující míru bolesti jako tělesného a duševního strádání v souvislosti se zásahy do zdraví.

Míra spoluzpůsobení si škody poškozeným spolujezdcem může dosáhnout až jedné poloviny, jestliže vědomě podstoupí jízdu s řidičem, o němž ví, že je pod vlivem alkoholu.

Advokát kanceláře JUDr. David Řezníček, LL.M. přednášel společně s Mgr. Petrem Sokolem z o.p.s. Nová Ekonomika pro právní a investiční odbor Jihomoravského kraje problematiku odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s důrazem na sociální oblasti, oblasti zaměstnanosti nebo oblasti životního prostředí.

 1. Výpověď z pracovního poměru 2
 2. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 3. Úroky z prodlení a dobré mravy
 4. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 5. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 6. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 7. Vyloučení společníka
 8. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 9. Převod obchodního podílu a princip loajality
 10. Nebezpečné pronásledování
 11. Smluvní pokuta
 12. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 13. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 14. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 15. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 16. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 17. Porušení manželské věrnosti a výživné
 18. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 19. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 20. Civilní letectví
 21. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 22. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 23. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 24. Potravinové právo
 25. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 26. Dárování orgánů ex mortuo
 27. Okolnosti vylučující protiprávnost
 28. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 29. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 30. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 31. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 32. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 33. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 34. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 35. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 36. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 37. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 38. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 39. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 40. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 41. Výpověď z pracovního poměru
 42. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 43. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 44. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 45. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 46. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 47. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 48. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 49. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 50. Nelegální výkon závislé práce
 51. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 52. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 53. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 54. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 55. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 56. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 57. Fikce doručení v soukromém právu
 58. Čerpání dovolené
 59. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 60. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 61. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 62. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.