Nejvyšší správní soud má totiž za to, že čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, podle něhož je soudce vázán zákonem, je nutno vykládat v širším smyslu tak, že soudce je vázán právem. Vázanost právem přitom neznamená toliko vázanost zákonem ve smyslu formálním, nýbrž i vázanost ostatními prameny práva včetně např. právních principů a také právních precedentů.

Kompenzace bolesti

Ve vztahu ke kompenzaci bolesti byl Metodikou v principu převzat bodový systém zrušené náhradové vyhlášky, tedy etiologický přístup vycházející z klasifikace bolestivých stavů podle postižení jednotlivých orgánů či částí těla a vyjadřující míru bolesti jako tělesného a duševního strádání v souvislosti se zásahy do zdraví.

Míra spoluzpůsobení si škody poškozeným spolujezdcem může dosáhnout až jedné poloviny, jestliže vědomě podstoupí jízdu s řidičem, o němž ví, že je pod vlivem alkoholu.

Advokát kanceláře JUDr. David Řezníček, LL.M. přednášel společně s Mgr. Petrem Sokolem z o.p.s. Nová Ekonomika pro právní a investiční odbor Jihomoravského kraje problematiku odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s důrazem na sociální oblasti, oblasti zaměstnanosti nebo oblasti životního prostředí.

Požadavek zákona na doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou může zaměstnavatel splnit též jejím doručením prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací za podmínek, které jsou uvedeny v ustanovení § 335 zák. práce a mezi které patří podpis písemnosti elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu; bez tohoto podpisu není doručení písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací účinné.

Soud nemůže podle vlastní volné úvahy určit, do jaké výše je právním předpisem stanovený úrok z prodlení z hlediska přiměřenosti „mravný“, a podle toho výši zákonného úroku z prodlení omezit. Právo na úroky z prodlení lze poměřovat ustanovením § 3 odst. 1 obč. zák. pouze v tom smyslu, zda výkon tohoto práva je či není v rozporu s dobrými mravy.

Podle § 127a o. s. ř. jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem.

 1. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 2. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 3. Vyloučení společníka
 4. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 5. Převod obchodního podílu a princip loajality
 6. Nebezpečné pronásledování
 7. Smluvní pokuta
 8. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 9. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 10. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 11. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 12. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 13. Porušení manželské věrnosti a výživné
 14. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 15. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 16. Civilní letectví
 17. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 18. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 19. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 20. Potravinové právo
 21. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 22. Dárování orgánů ex mortuo
 23. Okolnosti vylučující protiprávnost
 24. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 25. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 26. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 27. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 28. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 29. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 30. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 31. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 32. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 33. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 34. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 35. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 36. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 37. Výpověď z pracovního poměru
 38. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 39. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 40. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 41. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 42. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 43. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 44. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 45. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 46. Nelegální výkon závislé práce
 47. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 48. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 49. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 50. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 51. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 52. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 53. Fikce doručení v soukromém právu
 54. Čerpání dovolené
 55. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 56. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 57. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 58. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.