Míra spoluzpůsobení si škody poškozeným spolujezdcem může dosáhnout až jedné poloviny, jestliže vědomě podstoupí jízdu s řidičem, o němž ví, že je pod vlivem alkoholu.

Advokát kanceláře JUDr. David Řezníček, LL.M. přednášel společně s Mgr. Petrem Sokolem z o.p.s. Nová Ekonomika pro právní a investiční odbor Jihomoravského kraje problematiku odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s důrazem na sociální oblasti, oblasti zaměstnanosti nebo oblasti životního prostředí.

Požadavek zákona na doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou může zaměstnavatel splnit též jejím doručením prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací za podmínek, které jsou uvedeny v ustanovení § 335 zák. práce a mezi které patří podpis písemnosti elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu; bez tohoto podpisu není doručení písemnosti zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací účinné.

Soud nemůže podle vlastní volné úvahy určit, do jaké výše je právním předpisem stanovený úrok z prodlení z hlediska přiměřenosti „mravný“, a podle toho výši zákonného úroku z prodlení omezit. Právo na úroky z prodlení lze poměřovat ustanovením § 3 odst. 1 obč. zák. pouze v tom smyslu, zda výkon tohoto práva je či není v rozporu s dobrými mravy.

Podle § 127a o. s. ř. jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem.

K nezletilým dětem mají vyživovací povinnost oba rodiče, u nichž se musí náležitým způsobem zjistit a posoudit nejen jejich výdělkové poměry (event. jiné příjmy), ale rovněž skutečně dosahovaná životní úroveň, na níž se mají děti právo podílet (§ 85 odst. 2 zákona o rodině).

 1. Vyloučení společníka
 2. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 3. Převod obchodního podílu a princip loajality
 4. Nebezpečné pronásledování
 5. Smluvní pokuta
 6. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 7. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 8. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 9. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 10. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 11. Porušení manželské věrnosti a výživné
 12. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 13. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 14. Civilní letectví
 15. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 16. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 17. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 18. Potravinové právo
 19. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 20. Dárování orgánů ex mortuo
 21. Okolnosti vylučující protiprávnost
 22. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 23. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 24. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 25. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 26. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 27. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 28. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 29. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 30. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 31. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 32. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 33. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 34. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 35. Výpověď z pracovního poměru
 36. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 37. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 38. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 39. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 40. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 41. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 42. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 43. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 44. Nelegální výkon závislé práce
 45. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 46. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 47. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 48. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 49. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 50. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 51. Fikce doručení v soukromém právu
 52. Čerpání dovolené
 53. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 54. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 55. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 56. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.