Výživné lze obecně charakterizovat jako vyživovací povinnost rodičů k dětem a tomu odpovídající právo dítěte, ať už zletilého či nezletilého, být vyživován, a to až do doby než je schopno se samo živit. Rodičům tak jejich vyživovací povinnost nekončí dosažením 26 let věku dítěte, jak by se mohlo zdát, ale lze ho oprávněně přiznat i po dosažení této věkové hranice. Oproti tomu však je třeba uvést, že nejsou-li pro přiznání výživného naplněny veškeré zákonné podmínky, výživné nelze přiznat, přičemž není rozhodující, zda se jedná o dítě zletilé či nezletilé.

Slovní spojení „veřejné zakázky“ je v dnešní době se často opakující v různých souvislostech. Co jsou to veřejné zakázky a kdy jde o veřejnou zakázku, ale není ve všech případech zřejmé. Vzhledem k tomu, že veřejné zakázky jsou financovány z veřejných zdrojů, je potřebné, aby bylo dodržováno zásad stanovených pro veřejné zakázky, aby bylo možné mít lepší přehled o způsobu výběru nejvhodnější nabídky a v neposlední řadě to, aby bylo možné přezkoumat dodatečně celý průběh řízení. Poměrně specifická oblast veřejných zakázek je právně ošetřena primárně zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoli Internet - největší informační fenomén v historii se do České republiky dostal již na počátku 90. let 20. Století, a potřeba internetové prezentace neustále roste, není dodnes problematika doménového squatiingu v České republice příliš známá, přestože by si vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů tohoto spekulantství, jakož i ke skutečnosti, že doménové jméno představuje prakticky nevyčíslitelnou ekonomickou i marketingovou hodnotu, zasloužila nemalou pozornost a neměla by se v žádném případě podceňovat.

Střídavá péče, v současné době velmi diskutované téma, jenž na sebe díky nedávné judikatuře Ústavního soudu, strhlo nemalou pozornost napříč celou veřejností. Na jedné straně vzrůstající naděje otců, na prosazení svého práva podílet se rovnou měrou na péči o své děti, na druhé straně pak obava matek z omezení jejich výlučné péče. Tento dlouhodobě vlekoucí se souboj práv obou rodičů, o to kdo se bude podílet větší měrou na péči a výchově dětí, se tak Ústavní soud pokusil v rámci své nejnovější judikatury jednou pro vždy vyřešit. Není to právo otce a ani právo matky, ve prospěch kterého by měly obecné soudy dle názoru Ústavního soudu rozhodovat, nýbrž primární zájem dítěte, který spočívá v právu dítěte na péči obou rodičů.

Specifika nabývání majetku od právnických osob spočívající zejména v problematice zastoupení obchodní společnosti, jako právnické osoby, oprávněnou osobou fyzickou a omezeném ručení společníků, resp. akcionářů, je nutné brát v potaz i poté, co v platnost i účinnost vstoupila nová zákonná úprava. Aktuální soukromoprávní kodifikace, sestávající se z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ovšem stanoví nová pravidla pro obchodní transakce mezi obchodní korporací a jejími společníky.

Ústavní soud rozhodoval dne 7. října 2014 v řízení pod sp.zn. Pl. ÚS 39/13 o návrhu Okresního soudu v Chrudimi, na zrušení ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění. Napadené ustanovení bylo podle navrhovatele v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť někteří úspěšní účastníci řízení jsou povinni prokazovat, jaké hotové výdaje jim v řízení vznikly, naopak jiní jsou tohoto břemene zbaveni, stačí, že náklady uplatní paušálně na základě normativně založeného předpokladu, že s procesním úkonem jsou pravidelně spojeny hotové výdaje ve výši 300 Kč.

Otázka možnosti monitoringu kvality práce je jedním z aspektů, které musí každý zaměstnavatel zakomponovat do své obchodní strategie. Ačkoliv je v poslední době obvyklé medializovat případy extrémního zasahování do práv zaměstnanců, lze předpokládat, že drtivá většina zaměstnavatelů nemá zájem na posledních novinkách ze života zaměstnanců, ale pouze na dodržování pracovního řádu, bezpečnosti a ochraně zaměstnavatele, zaměstnanců samotných a jejich majetku.

Nejvyšší správní soud má totiž za to, že čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR, podle něhož je soudce vázán zákonem, je nutno vykládat v širším smyslu tak, že soudce je vázán právem. Vázanost právem přitom neznamená toliko vázanost zákonem ve smyslu formálním, nýbrž i vázanost ostatními prameny práva včetně např. právních principů a také právních precedentů.

Kompenzace bolesti

Ve vztahu ke kompenzaci bolesti byl Metodikou v principu převzat bodový systém zrušené náhradové vyhlášky, tedy etiologický přístup vycházející z klasifikace bolestivých stavů podle postižení jednotlivých orgánů či částí těla a vyjadřující míru bolesti jako tělesného a duševního strádání v souvislosti se zásahy do zdraví.

 1. Náhrada škody
 2. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 3. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 4. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 5. Výpověď z pracovního poměru 2
 6. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 7. Úroky z prodlení a dobré mravy
 8. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 9. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 10. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 11. Vyloučení společníka
 12. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 13. Převod obchodního podílu a princip loajality
 14. Nebezpečné pronásledování
 15. Smluvní pokuta
 16. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 17. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 18. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 19. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 20. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 21. Porušení manželské věrnosti a výživné
 22. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 23. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 24. Civilní letectví
 25. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 26. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 27. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 28. Potravinové právo
 29. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 30. Dárování orgánů ex mortuo
 31. Okolnosti vylučující protiprávnost
 32. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 33. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 34. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 35. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 36. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 37. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 38. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 39. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 40. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 41. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 42. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 43. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 44. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 45. Výpověď z pracovního poměru
 46. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 47. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 48. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 49. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 50. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 51. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 52. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 53. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 54. Nelegální výkon závislé práce
 55. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 56. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 57. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 58. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 59. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 60. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 61. Fikce doručení v soukromém právu
 62. Čerpání dovolené
 63. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 64. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 65. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 66. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.