„Při vybírání daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, ale cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené. Při realizaci tohoto práva státu je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, v daném případě právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu.“Podle § 1 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „daňový řád“), se správou daní rozumí postup, jehož cílem a výsledkem má být správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Z tohoto ustanovení vyplývá správci daně nejen povinnost stanovit daň, ale stanovit daň ve správné výši.

Zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu České republiky je v současné době velmi diskutované téma, a to především díky návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda dne 23. 2. 2015 schválila a následně i předložila poslanecké sněmovně. Promítnutí těchto pravidel do platného práva přitom není významné jen pro Českou republiku, nýbrž jde o problematiku řešenou v rámci celé Evropské unie.

Výživné lze obecně charakterizovat jako vyživovací povinnost rodičů k dětem a tomu odpovídající právo dítěte, ať už zletilého či nezletilého, být vyživován, a to až do doby než je schopno se samo živit. Rodičům tak jejich vyživovací povinnost nekončí dosažením 26 let věku dítěte, jak by se mohlo zdát, ale lze ho oprávněně přiznat i po dosažení této věkové hranice. Oproti tomu však je třeba uvést, že nejsou-li pro přiznání výživného naplněny veškeré zákonné podmínky, výživné nelze přiznat, přičemž není rozhodující, zda se jedná o dítě zletilé či nezletilé.

Slovní spojení „veřejné zakázky“ je v dnešní době se často opakující v různých souvislostech. Co jsou to veřejné zakázky a kdy jde o veřejnou zakázku, ale není ve všech případech zřejmé. Vzhledem k tomu, že veřejné zakázky jsou financovány z veřejných zdrojů, je potřebné, aby bylo dodržováno zásad stanovených pro veřejné zakázky, aby bylo možné mít lepší přehled o způsobu výběru nejvhodnější nabídky a v neposlední řadě to, aby bylo možné přezkoumat dodatečně celý průběh řízení. Poměrně specifická oblast veřejných zakázek je právně ošetřena primárně zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoli Internet - největší informační fenomén v historii se do České republiky dostal již na počátku 90. let 20. Století, a potřeba internetové prezentace neustále roste, není dodnes problematika doménového squatiingu v České republice příliš známá, přestože by si vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů tohoto spekulantství, jakož i ke skutečnosti, že doménové jméno představuje prakticky nevyčíslitelnou ekonomickou i marketingovou hodnotu, zasloužila nemalou pozornost a neměla by se v žádném případě podceňovat.

Střídavá péče, v současné době velmi diskutované téma, jenž na sebe díky nedávné judikatuře Ústavního soudu, strhlo nemalou pozornost napříč celou veřejností. Na jedné straně vzrůstající naděje otců, na prosazení svého práva podílet se rovnou měrou na péči o své děti, na druhé straně pak obava matek z omezení jejich výlučné péče. Tento dlouhodobě vlekoucí se souboj práv obou rodičů, o to kdo se bude podílet větší měrou na péči a výchově dětí, se tak Ústavní soud pokusil v rámci své nejnovější judikatury jednou pro vždy vyřešit. Není to právo otce a ani právo matky, ve prospěch kterého by měly obecné soudy dle názoru Ústavního soudu rozhodovat, nýbrž primární zájem dítěte, který spočívá v právu dítěte na péči obou rodičů.

Specifika nabývání majetku od právnických osob spočívající zejména v problematice zastoupení obchodní společnosti, jako právnické osoby, oprávněnou osobou fyzickou a omezeném ručení společníků, resp. akcionářů, je nutné brát v potaz i poté, co v platnost i účinnost vstoupila nová zákonná úprava. Aktuální soukromoprávní kodifikace, sestávající se z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ovšem stanoví nová pravidla pro obchodní transakce mezi obchodní korporací a jejími společníky.

Ústavní soud rozhodoval dne 7. října 2014 v řízení pod sp.zn. Pl. ÚS 39/13 o návrhu Okresního soudu v Chrudimi, na zrušení ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění. Napadené ustanovení bylo podle navrhovatele v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť někteří úspěšní účastníci řízení jsou povinni prokazovat, jaké hotové výdaje jim v řízení vznikly, naopak jiní jsou tohoto břemene zbaveni, stačí, že náklady uplatní paušálně na základě normativně založeného předpokladu, že s procesním úkonem jsou pravidelně spojeny hotové výdaje ve výši 300 Kč.

Otázka možnosti monitoringu kvality práce je jedním z aspektů, které musí každý zaměstnavatel zakomponovat do své obchodní strategie. Ačkoliv je v poslední době obvyklé medializovat případy extrémního zasahování do práv zaměstnanců, lze předpokládat, že drtivá většina zaměstnavatelů nemá zájem na posledních novinkách ze života zaměstnanců, ale pouze na dodržování pracovního řádu, bezpečnosti a ochraně zaměstnavatele, zaměstnanců samotných a jejich majetku.

 1. Vázanost soudu judikaturou
 2. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 3. Náhrada škody
 4. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 5. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 6. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 7. Výpověď z pracovního poměru 2
 8. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 9. Úroky z prodlení a dobré mravy
 10. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 11. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 12. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 13. Vyloučení společníka
 14. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 15. Převod obchodního podílu a princip loajality
 16. Nebezpečné pronásledování
 17. Smluvní pokuta
 18. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 19. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 20. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 21. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 22. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 23. Porušení manželské věrnosti a výživné
 24. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 25. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 26. Civilní letectví
 27. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 28. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 29. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 30. Potravinové právo
 31. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 32. Dárování orgánů ex mortuo
 33. Okolnosti vylučující protiprávnost
 34. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 35. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 36. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 37. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 38. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 39. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 40. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 41. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 42. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 43. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 44. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 45. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 46. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 47. Výpověď z pracovního poměru
 48. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 49. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 50. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 51. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 52. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 53. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 54. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 55. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 56. Nelegální výkon závislé práce
 57. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 58. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 59. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 60. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 61. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 62. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 63. Fikce doručení v soukromém právu
 64. Čerpání dovolené
 65. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 66. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 67. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 68. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.