Spory z mezinárodních investic jsou spory tzv. diagonální, kdy na jedné straně vystupuje subjekt mezinárodního práva tedy suverénní stát, na jehož území byla investice učiněna, a na druhé pak fyzická nebo právnická osoba coby investor z jiného státu. Stát v tomto případě nevystupuje jako právnická osoba právě proto, že předmětem sporu je jeho mocenský zásah do práv investora z cizího státu. Způsob řešení sporů z mezinárodních investic vyplývá už z povahy těchto zvláštních sporů.

Ačkoli je ochrana práv zaměstnanců při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jedním ze základních pilířů evropského pracovního práva a je zakotvena rovněž, i když poměrně stručně, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce1, můžeme se i dnes velice často setkat ze strany zaměstnavatelů s naprostou neznalostí a nevědomostí vztahující se k tomuto institutu. I to je mimo jiné důvodem, proč by této problematice měla být věnována značná pozornost.

Každá obchodní společnost je jiná, každá má jiné vnitřní struktury, jiný důvod založení. Snad kromě obchodních společností s jediným společníkem nebo společníky se stejnými obchodními podíly, jsou v každé společnosti společníci s různou velikostí obchodních podílů a od toho se také odvíjí jejich možnost ovlivňovat obchodní směřování společnosti.

Rozhodčí řízení je pro své nesporné výhody spočívající především v jeho rychlosti ve srovnání s civilním soudním procesem stále častěji využívaným nástrojem řešení sporů. Na druhou stranu, věnujeme-li mu bližší pozornost, zjistíme, že jako každý jiný institut má vedle svých výhod i celou řadu nevýhod souvisejících zejména s jeho povahou jednoinstančního řízení. Jednou z nich je případ vydání rozhodčího nálezu, který, ať už částečně nebo zcela, neodpovídá průběhu řízení a důvodným očekáváním účastníků.

„Při vybírání daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, ale cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené. Při realizaci tohoto práva státu je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, v daném případě právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu.“Podle § 1 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „daňový řád“), se správou daní rozumí postup, jehož cílem a výsledkem má být správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Z tohoto ustanovení vyplývá správci daně nejen povinnost stanovit daň, ale stanovit daň ve správné výši.

Zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu České republiky je v současné době velmi diskutované téma, a to především díky návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda dne 23. 2. 2015 schválila a následně i předložila poslanecké sněmovně. Promítnutí těchto pravidel do platného práva přitom není významné jen pro Českou republiku, nýbrž jde o problematiku řešenou v rámci celé Evropské unie.

Výživné lze obecně charakterizovat jako vyživovací povinnost rodičů k dětem a tomu odpovídající právo dítěte, ať už zletilého či nezletilého, být vyživován, a to až do doby než je schopno se samo živit. Rodičům tak jejich vyživovací povinnost nekončí dosažením 26 let věku dítěte, jak by se mohlo zdát, ale lze ho oprávněně přiznat i po dosažení této věkové hranice. Oproti tomu však je třeba uvést, že nejsou-li pro přiznání výživného naplněny veškeré zákonné podmínky, výživné nelze přiznat, přičemž není rozhodující, zda se jedná o dítě zletilé či nezletilé.

Slovní spojení „veřejné zakázky“ je v dnešní době se často opakující v různých souvislostech. Co jsou to veřejné zakázky a kdy jde o veřejnou zakázku, ale není ve všech případech zřejmé. Vzhledem k tomu, že veřejné zakázky jsou financovány z veřejných zdrojů, je potřebné, aby bylo dodržováno zásad stanovených pro veřejné zakázky, aby bylo možné mít lepší přehled o způsobu výběru nejvhodnější nabídky a v neposlední řadě to, aby bylo možné přezkoumat dodatečně celý průběh řízení. Poměrně specifická oblast veřejných zakázek je právně ošetřena primárně zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoli Internet - největší informační fenomén v historii se do České republiky dostal již na počátku 90. let 20. Století, a potřeba internetové prezentace neustále roste, není dodnes problematika doménového squatiingu v České republice příliš známá, přestože by si vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů tohoto spekulantství, jakož i ke skutečnosti, že doménové jméno představuje prakticky nevyčíslitelnou ekonomickou i marketingovou hodnotu, zasloužila nemalou pozornost a neměla by se v žádném případě podceňovat.

Střídavá péče, v současné době velmi diskutované téma, jenž na sebe díky nedávné judikatuře Ústavního soudu, strhlo nemalou pozornost napříč celou veřejností. Na jedné straně vzrůstající naděje otců, na prosazení svého práva podílet se rovnou měrou na péči o své děti, na druhé straně pak obava matek z omezení jejich výlučné péče. Tento dlouhodobě vlekoucí se souboj práv obou rodičů, o to kdo se bude podílet větší měrou na péči a výchově dětí, se tak Ústavní soud pokusil v rámci své nejnovější judikatury jednou pro vždy vyřešit. Není to právo otce a ani právo matky, ve prospěch kterého by měly obecné soudy dle názoru Ústavního soudu rozhodovat, nýbrž primární zájem dítěte, který spočívá v právu dítěte na péči obou rodičů.

 1. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 2. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 3. Použití kamerových systémů na pracovištích
 4. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 5. Vázanost soudu judikaturou
 6. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 7. Náhrada škody
 8. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 9. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 10. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 11. Výpověď z pracovního poměru 2
 12. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 13. Úroky z prodlení a dobré mravy
 14. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 15. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 16. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 17. Vyloučení společníka
 18. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 19. Převod obchodního podílu a princip loajality
 20. Nebezpečné pronásledování
 21. Smluvní pokuta
 22. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 23. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 24. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 25. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 26. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 27. Porušení manželské věrnosti a výživné
 28. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 29. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 30. Civilní letectví
 31. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 32. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 33. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 34. Potravinové právo
 35. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 36. Dárování orgánů ex mortuo
 37. Okolnosti vylučující protiprávnost
 38. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 39. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 40. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 41. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 42. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 43. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 44. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 45. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 46. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 47. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 48. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 49. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 50. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 51. Výpověď z pracovního poměru
 52. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 53. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 54. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 55. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 56. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 57. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 58. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 59. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 60. Nelegální výkon závislé práce
 61. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 62. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 63. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 64. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 65. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 66. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 67. Fikce doručení v soukromém právu
 68. Čerpání dovolené
 69. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 70. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 71. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 72. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.