Každá obchodní společnost je jiná, každá má jiné vnitřní struktury, jiný důvod založení. Snad kromě obchodních společností s jediným společníkem nebo společníky se stejnými obchodními podíly, jsou v každé společnosti společníci s různou velikostí obchodních podílů a od toho se také odvíjí jejich možnost ovlivňovat obchodní směřování společnosti.

Rozhodčí řízení je pro své nesporné výhody spočívající především v jeho rychlosti ve srovnání s civilním soudním procesem stále častěji využívaným nástrojem řešení sporů. Na druhou stranu, věnujeme-li mu bližší pozornost, zjistíme, že jako každý jiný institut má vedle svých výhod i celou řadu nevýhod souvisejících zejména s jeho povahou jednoinstančního řízení. Jednou z nich je případ vydání rozhodčího nálezu, který, ať už částečně nebo zcela, neodpovídá průběhu řízení a důvodným očekáváním účastníků.

„Při vybírání daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, ale cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené. Při realizaci tohoto práva státu je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, v daném případě právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu.“Podle § 1 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „daňový řád“), se správou daní rozumí postup, jehož cílem a výsledkem má být správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Z tohoto ustanovení vyplývá správci daně nejen povinnost stanovit daň, ale stanovit daň ve správné výši.

Zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu České republiky je v současné době velmi diskutované téma, a to především díky návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda dne 23. 2. 2015 schválila a následně i předložila poslanecké sněmovně. Promítnutí těchto pravidel do platného práva přitom není významné jen pro Českou republiku, nýbrž jde o problematiku řešenou v rámci celé Evropské unie.

Výživné lze obecně charakterizovat jako vyživovací povinnost rodičů k dětem a tomu odpovídající právo dítěte, ať už zletilého či nezletilého, být vyživován, a to až do doby než je schopno se samo živit. Rodičům tak jejich vyživovací povinnost nekončí dosažením 26 let věku dítěte, jak by se mohlo zdát, ale lze ho oprávněně přiznat i po dosažení této věkové hranice. Oproti tomu však je třeba uvést, že nejsou-li pro přiznání výživného naplněny veškeré zákonné podmínky, výživné nelze přiznat, přičemž není rozhodující, zda se jedná o dítě zletilé či nezletilé.

Slovní spojení „veřejné zakázky“ je v dnešní době se často opakující v různých souvislostech. Co jsou to veřejné zakázky a kdy jde o veřejnou zakázku, ale není ve všech případech zřejmé. Vzhledem k tomu, že veřejné zakázky jsou financovány z veřejných zdrojů, je potřebné, aby bylo dodržováno zásad stanovených pro veřejné zakázky, aby bylo možné mít lepší přehled o způsobu výběru nejvhodnější nabídky a v neposlední řadě to, aby bylo možné přezkoumat dodatečně celý průběh řízení. Poměrně specifická oblast veřejných zakázek je právně ošetřena primárně zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoli Internet - největší informační fenomén v historii se do České republiky dostal již na počátku 90. let 20. Století, a potřeba internetové prezentace neustále roste, není dodnes problematika doménového squatiingu v České republice příliš známá, přestože by si vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů tohoto spekulantství, jakož i ke skutečnosti, že doménové jméno představuje prakticky nevyčíslitelnou ekonomickou i marketingovou hodnotu, zasloužila nemalou pozornost a neměla by se v žádném případě podceňovat.

Střídavá péče, v současné době velmi diskutované téma, jenž na sebe díky nedávné judikatuře Ústavního soudu, strhlo nemalou pozornost napříč celou veřejností. Na jedné straně vzrůstající naděje otců, na prosazení svého práva podílet se rovnou měrou na péči o své děti, na druhé straně pak obava matek z omezení jejich výlučné péče. Tento dlouhodobě vlekoucí se souboj práv obou rodičů, o to kdo se bude podílet větší měrou na péči a výchově dětí, se tak Ústavní soud pokusil v rámci své nejnovější judikatury jednou pro vždy vyřešit. Není to právo otce a ani právo matky, ve prospěch kterého by měly obecné soudy dle názoru Ústavního soudu rozhodovat, nýbrž primární zájem dítěte, který spočívá v právu dítěte na péči obou rodičů.

Specifika nabývání majetku od právnických osob spočívající zejména v problematice zastoupení obchodní společnosti, jako právnické osoby, oprávněnou osobou fyzickou a omezeném ručení společníků, resp. akcionářů, je nutné brát v potaz i poté, co v platnost i účinnost vstoupila nová zákonná úprava. Aktuální soukromoprávní kodifikace, sestávající se z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích ovšem stanoví nová pravidla pro obchodní transakce mezi obchodní korporací a jejími společníky.

Ústavní soud rozhodoval dne 7. října 2014 v řízení pod sp.zn. Pl. ÚS 39/13 o návrhu Okresního soudu v Chrudimi, na zrušení ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění. Napadené ustanovení bylo podle navrhovatele v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť někteří úspěšní účastníci řízení jsou povinni prokazovat, jaké hotové výdaje jim v řízení vznikly, naopak jiní jsou tohoto břemene zbaveni, stačí, že náklady uplatní paušálně na základě normativně založeného předpokladu, že s procesním úkonem jsou pravidelně spojeny hotové výdaje ve výši 300 Kč.

 1. Použití kamerových systémů na pracovištích
 2. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 3. Vázanost soudu judikaturou
 4. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 5. Náhrada škody
 6. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 7. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 8. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 9. Výpověď z pracovního poměru 2
 10. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 11. Úroky z prodlení a dobré mravy
 12. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 13. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 14. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 15. Vyloučení společníka
 16. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 17. Převod obchodního podílu a princip loajality
 18. Nebezpečné pronásledování
 19. Smluvní pokuta
 20. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 21. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 22. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 23. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 24. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 25. Porušení manželské věrnosti a výživné
 26. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 27. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 28. Civilní letectví
 29. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 30. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 31. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 32. Potravinové právo
 33. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 34. Dárování orgánů ex mortuo
 35. Okolnosti vylučující protiprávnost
 36. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 37. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 38. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 39. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 40. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 41. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 42. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 43. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 44. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 45. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 46. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 47. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 48. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 49. Výpověď z pracovního poměru
 50. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 51. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 52. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 53. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 54. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 55. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 56. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 57. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 58. Nelegální výkon závislé práce
 59. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 60. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 61. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 62. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 63. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 64. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 65. Fikce doručení v soukromém právu
 66. Čerpání dovolené
 67. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 68. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 69. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 70. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.