Ačkoliv se v případě rozchodu rodičů, může střídavá péče jevit z pohledu rodičů, jako zjevně nejspravedlivější uspořádání poměrů k dítěti, ne vždy je tento způsob úpravy poměrů k dítěti dost dobře realizovatelný. Jako alternativa střídavé péče se přitom nabízí svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů za současného stanovení širokého rozsahu styku druhému rodiči. Jaký je přitom rozdíl v obou těchto možných způsobech úpravy poměrů k dítěti, se pokusíme popsat níže.

Obecně lze konstatovat, že kvalita rozhodčího řízení je přímo odvislá od kvality osoby rozhodce, kterou si strany zvolily. Jedná se o poměrně specifické řízení, které klade na účastníky i arbitry požadavky na znalosti a zkušenosti s tímto typem alternativního řešení sporů. Nedostatek takových zkušeností může znamenat pro některou ze stran sporu významnou procesní nevýhodu. Zda lze na některou ze základních vlastností arbitráže nahlížet jako na výhodu anebo naopak na nevýhodu, bude vždy záležet na konkrétním úhlu pohledu.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále jen „tr.ř.“), jehož předmětem úpravy je postup orgánů činných v trestním řízení směřující k náležitému zjištění trestných činů a spravedlivému potrestání jejich pachatelů, kromě jiného také upravuje postavení poškozeného v rámci trestního řízení, včetně jeho procesních práv a povinností z tohoto postavení vyplývajících, přičemž jedním z fundamentálních práv přiznaných osobě poškozeného trestním řádem zakotveného v ustanovení § 43 odst. 3 tř.ř. je právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, resp. vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na úkor poškozeného trestným činem získal.

Autorským dílem podle ust. § 2 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „autorský zákon“), se rozumí „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Spory z mezinárodních investic jsou spory tzv. diagonální, kdy na jedné straně vystupuje subjekt mezinárodního práva tedy suverénní stát, na jehož území byla investice učiněna, a na druhé pak fyzická nebo právnická osoba coby investor z jiného státu. Stát v tomto případě nevystupuje jako právnická osoba právě proto, že předmětem sporu je jeho mocenský zásah do práv investora z cizího státu. Způsob řešení sporů z mezinárodních investic vyplývá už z povahy těchto zvláštních sporů.

Ačkoli je ochrana práv zaměstnanců při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jedním ze základních pilířů evropského pracovního práva a je zakotvena rovněž, i když poměrně stručně, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce1, můžeme se i dnes velice často setkat ze strany zaměstnavatelů s naprostou neznalostí a nevědomostí vztahující se k tomuto institutu. I to je mimo jiné důvodem, proč by této problematice měla být věnována značná pozornost.

Každá obchodní společnost je jiná, každá má jiné vnitřní struktury, jiný důvod založení. Snad kromě obchodních společností s jediným společníkem nebo společníky se stejnými obchodními podíly, jsou v každé společnosti společníci s různou velikostí obchodních podílů a od toho se také odvíjí jejich možnost ovlivňovat obchodní směřování společnosti.

Rozhodčí řízení je pro své nesporné výhody spočívající především v jeho rychlosti ve srovnání s civilním soudním procesem stále častěji využívaným nástrojem řešení sporů. Na druhou stranu, věnujeme-li mu bližší pozornost, zjistíme, že jako každý jiný institut má vedle svých výhod i celou řadu nevýhod souvisejících zejména s jeho povahou jednoinstančního řízení. Jednou z nich je případ vydání rozhodčího nálezu, který, ať už částečně nebo zcela, neodpovídá průběhu řízení a důvodným očekáváním účastníků.

 1. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 2. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 3. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 4. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 5. Spekulativní registrace doménových jmen
 6. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 7. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 8. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 9. Použití kamerových systémů na pracovištích
 10. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 11. Vázanost soudu judikaturou
 12. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 13. Náhrada škody
 14. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 15. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 16. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 17. Výpověď z pracovního poměru 2
 18. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 19. Úroky z prodlení a dobré mravy
 20. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 21. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 22. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 23. Vyloučení společníka
 24. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 25. Převod obchodního podílu a princip loajality
 26. Nebezpečné pronásledování
 27. Smluvní pokuta
 28. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 29. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 30. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 31. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 32. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 33. Porušení manželské věrnosti a výživné
 34. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 35. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 36. Civilní letectví
 37. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 38. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 39. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 40. Potravinové právo
 41. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 42. Dárování orgánů ex mortuo
 43. Okolnosti vylučující protiprávnost
 44. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 45. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 46. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 47. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 48. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 49. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 50. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 51. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 52. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 53. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 54. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 55. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 56. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 57. Výpověď z pracovního poměru
 58. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 59. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 60. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 61. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 62. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 63. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 64. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 65. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 66. Nelegální výkon závislé práce
 67. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 68. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 69. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 70. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 71. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 72. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 73. Fikce doručení v soukromém právu
 74. Čerpání dovolené
 75. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 76. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 77. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 78. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.