Ačkoliv zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) ve svém ust. § 34 odst. 2 výslovně udává, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, málokdo ví, že pracovní poměr může vzniknout a existovat i bez splnění požadavku písemnosti kladeného na výše zmíněné právní jednání.

V současné době není neobvyklé, že zaměstnavatelé zaměstnávají i osoby, které nejsou státními příslušníky země, v níž zaměstnavatel působí. Zaměstnanci tak pochází z různých států světa. Taktéž zaměstnavatelé, jež působí na nadnárodní úrovni, zaměstnávají v pobočkách usazených v jiných státech, než je stát, v němž se nachází jejich „centrála“, zaměstnance, kteří jsou státními příslušníky země, v níž se „centrála“ společnosti nachází.

Ačkoliv se v případě rozchodu rodičů, může střídavá péče jevit z pohledu rodičů, jako zjevně nejspravedlivější uspořádání poměrů k dítěti, ne vždy je tento způsob úpravy poměrů k dítěti dost dobře realizovatelný. Jako alternativa střídavé péče se přitom nabízí svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů za současného stanovení širokého rozsahu styku druhému rodiči. Jaký je přitom rozdíl v obou těchto možných způsobech úpravy poměrů k dítěti, se pokusíme popsat níže.

Obecně lze konstatovat, že kvalita rozhodčího řízení je přímo odvislá od kvality osoby rozhodce, kterou si strany zvolily. Jedná se o poměrně specifické řízení, které klade na účastníky i arbitry požadavky na znalosti a zkušenosti s tímto typem alternativního řešení sporů. Nedostatek takových zkušeností může znamenat pro některou ze stran sporu významnou procesní nevýhodu. Zda lze na některou ze základních vlastností arbitráže nahlížet jako na výhodu anebo naopak na nevýhodu, bude vždy záležet na konkrétním úhlu pohledu.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále jen „tr.ř.“), jehož předmětem úpravy je postup orgánů činných v trestním řízení směřující k náležitému zjištění trestných činů a spravedlivému potrestání jejich pachatelů, kromě jiného také upravuje postavení poškozeného v rámci trestního řízení, včetně jeho procesních práv a povinností z tohoto postavení vyplývajících, přičemž jedním z fundamentálních práv přiznaných osobě poškozeného trestním řádem zakotveného v ustanovení § 43 odst. 3 tř.ř. je právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, resp. vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na úkor poškozeného trestným činem získal.

Autorským dílem podle ust. § 2 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „autorský zákon“), se rozumí „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Spory z mezinárodních investic jsou spory tzv. diagonální, kdy na jedné straně vystupuje subjekt mezinárodního práva tedy suverénní stát, na jehož území byla investice učiněna, a na druhé pak fyzická nebo právnická osoba coby investor z jiného státu. Stát v tomto případě nevystupuje jako právnická osoba právě proto, že předmětem sporu je jeho mocenský zásah do práv investora z cizího státu. Způsob řešení sporů z mezinárodních investic vyplývá už z povahy těchto zvláštních sporů.

Ačkoli je ochrana práv zaměstnanců při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jedním ze základních pilířů evropského pracovního práva a je zakotvena rovněž, i když poměrně stručně, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce1, můžeme se i dnes velice často setkat ze strany zaměstnavatelů s naprostou neznalostí a nevědomostí vztahující se k tomuto institutu. I to je mimo jiné důvodem, proč by této problematice měla být věnována značná pozornost.

 1. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 2. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 3. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 4. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 5. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 6. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 7. Spekulativní registrace doménových jmen
 8. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 9. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 10. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 11. Použití kamerových systémů na pracovištích
 12. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 13. Vázanost soudu judikaturou
 14. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 15. Náhrada škody
 16. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 17. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 18. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 19. Výpověď z pracovního poměru 2
 20. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 21. Úroky z prodlení a dobré mravy
 22. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 23. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 24. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 25. Vyloučení společníka
 26. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 27. Převod obchodního podílu a princip loajality
 28. Nebezpečné pronásledování
 29. Smluvní pokuta
 30. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 31. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 32. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 33. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 34. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 35. Porušení manželské věrnosti a výživné
 36. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 37. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 38. Civilní letectví
 39. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 40. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 41. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 42. Potravinové právo
 43. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 44. Dárování orgánů ex mortuo
 45. Okolnosti vylučující protiprávnost
 46. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 47. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 48. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 49. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 50. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 51. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 52. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 53. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 54. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 55. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 56. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 57. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 58. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 59. Výpověď z pracovního poměru
 60. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 61. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 62. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 63. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 64. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 65. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 66. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 67. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 68. Nelegální výkon závislé práce
 69. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 70. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 71. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 72. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 73. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 74. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 75. Fikce doručení v soukromém právu
 76. Čerpání dovolené
 77. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 78. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 79. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 80. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.