Obecně lze konstatovat, že kvalita rozhodčího řízení je přímo odvislá od kvality osoby rozhodce, kterou si strany zvolily. Jedná se o poměrně specifické řízení, které klade na účastníky i arbitry požadavky na znalosti a zkušenosti s tímto typem alternativního řešení sporů. Nedostatek takových zkušeností může znamenat pro některou ze stran sporu významnou procesní nevýhodu. Zda lze na některou ze základních vlastností arbitráže nahlížet jako na výhodu anebo naopak na nevýhodu, bude vždy záležet na konkrétním úhlu pohledu.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále jen „tr.ř.“), jehož předmětem úpravy je postup orgánů činných v trestním řízení směřující k náležitému zjištění trestných činů a spravedlivému potrestání jejich pachatelů, kromě jiného také upravuje postavení poškozeného v rámci trestního řízení, včetně jeho procesních práv a povinností z tohoto postavení vyplývajících, přičemž jedním z fundamentálních práv přiznaných osobě poškozeného trestním řádem zakotveného v ustanovení § 43 odst. 3 tř.ř. je právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, resp. vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na úkor poškozeného trestným činem získal.

Autorským dílem podle ust. § 2 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „autorský zákon“), se rozumí „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Spory z mezinárodních investic jsou spory tzv. diagonální, kdy na jedné straně vystupuje subjekt mezinárodního práva tedy suverénní stát, na jehož území byla investice učiněna, a na druhé pak fyzická nebo právnická osoba coby investor z jiného státu. Stát v tomto případě nevystupuje jako právnická osoba právě proto, že předmětem sporu je jeho mocenský zásah do práv investora z cizího státu. Způsob řešení sporů z mezinárodních investic vyplývá už z povahy těchto zvláštních sporů.

Ačkoli je ochrana práv zaměstnanců při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jedním ze základních pilířů evropského pracovního práva a je zakotvena rovněž, i když poměrně stručně, v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce1, můžeme se i dnes velice často setkat ze strany zaměstnavatelů s naprostou neznalostí a nevědomostí vztahující se k tomuto institutu. I to je mimo jiné důvodem, proč by této problematice měla být věnována značná pozornost.

Každá obchodní společnost je jiná, každá má jiné vnitřní struktury, jiný důvod založení. Snad kromě obchodních společností s jediným společníkem nebo společníky se stejnými obchodními podíly, jsou v každé společnosti společníci s různou velikostí obchodních podílů a od toho se také odvíjí jejich možnost ovlivňovat obchodní směřování společnosti.

Rozhodčí řízení je pro své nesporné výhody spočívající především v jeho rychlosti ve srovnání s civilním soudním procesem stále častěji využívaným nástrojem řešení sporů. Na druhou stranu, věnujeme-li mu bližší pozornost, zjistíme, že jako každý jiný institut má vedle svých výhod i celou řadu nevýhod souvisejících zejména s jeho povahou jednoinstančního řízení. Jednou z nich je případ vydání rozhodčího nálezu, který, ať už částečně nebo zcela, neodpovídá průběhu řízení a důvodným očekáváním účastníků.

„Při vybírání daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, ale cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené. Při realizaci tohoto práva státu je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, v daném případě právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému stavu.“Podle § 1 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „daňový řád“), se správou daní rozumí postup, jehož cílem a výsledkem má být správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Z tohoto ustanovení vyplývá správci daně nejen povinnost stanovit daň, ale stanovit daň ve správné výši.

Zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu České republiky je v současné době velmi diskutované téma, a to především díky návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který vláda dne 23. 2. 2015 schválila a následně i předložila poslanecké sněmovně. Promítnutí těchto pravidel do platného práva přitom není významné jen pro Českou republiku, nýbrž jde o problematiku řešenou v rámci celé Evropské unie.

 1. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 2. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 3. Spekulativní registrace doménových jmen
 4. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 5. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 6. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 7. Použití kamerových systémů na pracovištích
 8. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 9. Vázanost soudu judikaturou
 10. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 11. Náhrada škody
 12. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 13. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 14. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 15. Výpověď z pracovního poměru 2
 16. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 17. Úroky z prodlení a dobré mravy
 18. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 19. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 20. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 21. Vyloučení společníka
 22. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 23. Převod obchodního podílu a princip loajality
 24. Nebezpečné pronásledování
 25. Smluvní pokuta
 26. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 27. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 28. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 29. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 30. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 31. Porušení manželské věrnosti a výživné
 32. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 33. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 34. Civilní letectví
 35. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 36. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 37. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 38. Potravinové právo
 39. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 40. Dárování orgánů ex mortuo
 41. Okolnosti vylučující protiprávnost
 42. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 43. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 44. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 45. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 46. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 47. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 48. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 49. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 50. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 51. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 52. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 53. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 54. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 55. Výpověď z pracovního poměru
 56. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 57. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 58. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 59. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 60. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 61. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 62. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 63. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 64. Nelegální výkon závislé práce
 65. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 66. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 67. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 68. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 69. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 70. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 71. Fikce doručení v soukromém právu
 72. Čerpání dovolené
 73. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 74. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 75. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 76. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.