Je to zpravidla rodič, jemuž nebylo nezletilé dítě svěřeno do výlučné péče, který je ke styku s ním především oprávněn. Není však jedinou osobou, které zákon právo stýkat se s nezl. dítětem v současné době přiznává. Nezřídka se tak můžeme setkat s tím, že soudy projednávají úpravu styku mezi nezl. dítětem a prarodičem, sourozencem, či dokonce biologickým otcem, jež však není zapsán v rodném listě dítěte.

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") je upraveno hned několik druhů vyživovacích povinností, mezi které patří zejména vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a mezi dalšími předky a potomky, vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely a vyživovací povinnost resp. výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce.

Vstup do manželství není obvykle spojen pouze s propojením rodin, ale rovněž s propojením majetkových sfér obou partnerů. Výraz obvykle je zde užit záměrně, a to z toho důvodu, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dnes poměrně široce umožňuje snoubencům i manželům zvolit jiný než zákonný režim společného jmění manželů.

Mezi četně užívané doložky v různých obchodních smlouvách patří i konkurenční doložka. Oproti předchozí právní úpravě, která neobsahovala obecné ustanovení o konkurenční doložce, obsahuje občanský zákoník ve svém ustanovení § 2975 vymezení zakázaných konkurenčních doložek. V odstavci 1 tohoto ustanovení se obsah konkurenční doložky vymezuje negativně, když se zakazují konkurenční doložky neobsahující vymezení území, okruh činností a okruh osob, na které se konkurenční doložka vztahuje.

Rekodifikace soukromého práva přinesla do české právní úpravy celou řadu nových práv a institutů. Jedním z těchto institutů a zároveň nástrojem ochrany menšiny je kumulativní hlasování, jakožto způsob volby členů orgánů kapitálových společností. Dle tohoto v Evropě nepříliš známého způsobu hlasování se počet hlasů společníka (akcionáře) zjistí tak, že se počet hlasů, jimiž společník (akcionář) disponuje na valné hromadě, vynásobí počtem volených míst členů orgánu společnosti.

Navzdory představě většiny novomanželů se ne každé manželství vždy vydaří. Pakliže manželství dospěje do fáze, kdy jeho další trvání již není možné, přichází na řadu jeho rozvod. Obecně lze říci, že v případě, že oba manželé s rozvodem manželství souhlasí a na všech záležitostech ohledně rozvodu manželství se jsou schopni shodnout, jedná se o rozvod nesporný dle ust. § 757 občanského zákoníku.

Každý společník společnosti s ručením omezeným by si měl být dobře vědom jaké prostředky ochrany jeho zájmů ve společnosti, na níž má obchodní podíl, mu zákon přináší. Jedním z takových prostředků ochrany práv společníka společnosti s ručením omezeným, na které se v tomto článku zaměříme, je právo domáhat se určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady, o kterém má za to, že jsou jím poškozovány jeho zájmy.

Poskytování služeb v rámci vnitřního trhu je úzce spojeno s potřebou lidské práce. Při přeshraničním poskytování služeb se předpokládá, že převážná část takových služeb bude poskytována osobami, resp. zaměstnanci přímo v místě poskytnutí této služby.

Ačkoliv zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) ve svém ust. § 34 odst. 2 výslovně udává, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, málokdo ví, že pracovní poměr může vzniknout a existovat i bez splnění požadavku písemnosti kladeného na výše zmíněné právní jednání.

V současné době není neobvyklé, že zaměstnavatelé zaměstnávají i osoby, které nejsou státními příslušníky země, v níž zaměstnavatel působí. Zaměstnanci tak pochází z různých států světa. Taktéž zaměstnavatelé, jež působí na nadnárodní úrovni, zaměstnávají v pobočkách usazených v jiných státech, než je stát, v němž se nachází jejich „centrála“, zaměstnance, kteří jsou státními příslušníky země, v níž se „centrála“ společnosti nachází.

 1. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 2. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 3. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 4. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 5. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 6. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 7. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 8. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 9. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 10. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 11. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 12. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 13. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 14. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 15. Spekulativní registrace doménových jmen
 16. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 17. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 18. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 19. Použití kamerových systémů na pracovištích
 20. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 21. Vázanost soudu judikaturou
 22. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 23. Náhrada škody
 24. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 25. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 26. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 27. Výpověď z pracovního poměru 2
 28. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 29. Úroky z prodlení a dobré mravy
 30. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 31. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 32. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 33. Vyloučení společníka
 34. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 35. Převod obchodního podílu a princip loajality
 36. Nebezpečné pronásledování
 37. Smluvní pokuta
 38. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 39. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 40. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 41. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 42. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 43. Porušení manželské věrnosti a výživné
 44. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 45. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 46. Civilní letectví
 47. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 48. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 49. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 50. Potravinové právo
 51. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 52. Dárování orgánů ex mortuo
 53. Okolnosti vylučující protiprávnost
 54. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 55. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 56. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 57. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 58. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 59. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 60. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 61. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 62. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 63. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 64. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 65. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 66. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 67. Výpověď z pracovního poměru
 68. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 69. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 70. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 71. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 72. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 73. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 74. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 75. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 76. Nelegální výkon závislé práce
 77. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 78. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 79. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 80. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 81. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 82. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 83. Fikce doručení v soukromém právu
 84. Čerpání dovolené
 85. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 86. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 87. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 88. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.