Vstup do manželství není obvykle spojen pouze s propojením rodin, ale rovněž s propojením majetkových sfér obou partnerů. Výraz obvykle je zde užit záměrně, a to z toho důvodu, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dnes poměrně široce umožňuje snoubencům i manželům zvolit jiný než zákonný režim společného jmění manželů.

Mezi četně užívané doložky v různých obchodních smlouvách patří i konkurenční doložka. Oproti předchozí právní úpravě, která neobsahovala obecné ustanovení o konkurenční doložce, obsahuje občanský zákoník ve svém ustanovení § 2975 vymezení zakázaných konkurenčních doložek. V odstavci 1 tohoto ustanovení se obsah konkurenční doložky vymezuje negativně, když se zakazují konkurenční doložky neobsahující vymezení území, okruh činností a okruh osob, na které se konkurenční doložka vztahuje.

Rekodifikace soukromého práva přinesla do české právní úpravy celou řadu nových práv a institutů. Jedním z těchto institutů a zároveň nástrojem ochrany menšiny je kumulativní hlasování, jakožto způsob volby členů orgánů kapitálových společností. Dle tohoto v Evropě nepříliš známého způsobu hlasování se počet hlasů společníka (akcionáře) zjistí tak, že se počet hlasů, jimiž společník (akcionář) disponuje na valné hromadě, vynásobí počtem volených míst členů orgánu společnosti.

Navzdory představě většiny novomanželů se ne každé manželství vždy vydaří. Pakliže manželství dospěje do fáze, kdy jeho další trvání již není možné, přichází na řadu jeho rozvod. Obecně lze říci, že v případě, že oba manželé s rozvodem manželství souhlasí a na všech záležitostech ohledně rozvodu manželství se jsou schopni shodnout, jedná se o rozvod nesporný dle ust. § 757 občanského zákoníku.

Každý společník společnosti s ručením omezeným by si měl být dobře vědom jaké prostředky ochrany jeho zájmů ve společnosti, na níž má obchodní podíl, mu zákon přináší. Jedním z takových prostředků ochrany práv společníka společnosti s ručením omezeným, na které se v tomto článku zaměříme, je právo domáhat se určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady, o kterém má za to, že jsou jím poškozovány jeho zájmy.

Poskytování služeb v rámci vnitřního trhu je úzce spojeno s potřebou lidské práce. Při přeshraničním poskytování služeb se předpokládá, že převážná část takových služeb bude poskytována osobami, resp. zaměstnanci přímo v místě poskytnutí této služby.

Ačkoliv zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“) ve svém ust. § 34 odst. 2 výslovně udává, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, málokdo ví, že pracovní poměr může vzniknout a existovat i bez splnění požadavku písemnosti kladeného na výše zmíněné právní jednání.

V současné době není neobvyklé, že zaměstnavatelé zaměstnávají i osoby, které nejsou státními příslušníky země, v níž zaměstnavatel působí. Zaměstnanci tak pochází z různých států světa. Taktéž zaměstnavatelé, jež působí na nadnárodní úrovni, zaměstnávají v pobočkách usazených v jiných státech, než je stát, v němž se nachází jejich „centrála“, zaměstnance, kteří jsou státními příslušníky země, v níž se „centrála“ společnosti nachází.

Ačkoliv se v případě rozchodu rodičů, může střídavá péče jevit z pohledu rodičů, jako zjevně nejspravedlivější uspořádání poměrů k dítěti, ne vždy je tento způsob úpravy poměrů k dítěti dost dobře realizovatelný. Jako alternativa střídavé péče se přitom nabízí svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů za současného stanovení širokého rozsahu styku druhému rodiči. Jaký je přitom rozdíl v obou těchto možných způsobech úpravy poměrů k dítěti, se pokusíme popsat níže.

 1. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 2. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 3. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 4. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 5. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 6. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 7. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 8. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 9. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 10. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 11. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 12. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 13. Spekulativní registrace doménových jmen
 14. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 15. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 16. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 17. Použití kamerových systémů na pracovištích
 18. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 19. Vázanost soudu judikaturou
 20. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 21. Náhrada škody
 22. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 23. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 24. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 25. Výpověď z pracovního poměru 2
 26. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 27. Úroky z prodlení a dobré mravy
 28. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 29. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 30. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 31. Vyloučení společníka
 32. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 33. Převod obchodního podílu a princip loajality
 34. Nebezpečné pronásledování
 35. Smluvní pokuta
 36. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 37. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 38. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 39. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 40. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 41. Porušení manželské věrnosti a výživné
 42. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 43. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 44. Civilní letectví
 45. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 46. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 47. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 48. Potravinové právo
 49. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 50. Dárování orgánů ex mortuo
 51. Okolnosti vylučující protiprávnost
 52. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 53. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 54. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 55. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 56. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 57. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 58. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 59. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 60. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 61. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 62. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 63. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 64. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 65. Výpověď z pracovního poměru
 66. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 67. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 68. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 69. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 70. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 71. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 72. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 73. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 74. Nelegální výkon závislé práce
 75. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 76. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 77. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 78. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 79. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 80. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 81. Fikce doručení v soukromém právu
 82. Čerpání dovolené
 83. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 84. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 85. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 86. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.