Ručení je jedním ze způsobů zajištění závazku, kterým se osoba odlišná od dlužníka – ručitel zavazuje splnit dluh věřiteli, jestliže dlužník tento svůj dluh nesplní. Věřitel může po ručiteli požadovat splnění dluhu, nesplnil-li dlužník svůj dluh ani v přiměřené lhůtě, ač jej k tomu věřitel vyzval. Ručitel je v takovém případě povinen splnit věřiteli dluh místo dlužníka, a to až do výše do jaké dluh svým prohlášením zajistil. Povinnost ručitele uhradit dluh za dlužníka však není absolutní.

Vedle v současné době toliko diskutovaného tématu svěření dítěte do střídavé péče obou rodičů, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) kromě výlučné péče jednoho z rodičů ještě třetí způsob, jak je možné péči a výchovu rodičů o nezl. dítě po jejich rozchodu upravit, a sice péči společnou.

Je to zpravidla rodič, jemuž nebylo nezletilé dítě svěřeno do výlučné péče, který je ke styku s ním především oprávněn. Není však jedinou osobou, které zákon právo stýkat se s nezl. dítětem v současné době přiznává. Nezřídka se tak můžeme setkat s tím, že soudy projednávají úpravu styku mezi nezl. dítětem a prarodičem, sourozencem, či dokonce biologickým otcem, jež však není zapsán v rodném listě dítěte.

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") je upraveno hned několik druhů vyživovacích povinností, mezi které patří zejména vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a mezi dalšími předky a potomky, vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely a vyživovací povinnost resp. výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce.

Vstup do manželství není obvykle spojen pouze s propojením rodin, ale rovněž s propojením majetkových sfér obou partnerů. Výraz obvykle je zde užit záměrně, a to z toho důvodu, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dnes poměrně široce umožňuje snoubencům i manželům zvolit jiný než zákonný režim společného jmění manželů.

Mezi četně užívané doložky v různých obchodních smlouvách patří i konkurenční doložka. Oproti předchozí právní úpravě, která neobsahovala obecné ustanovení o konkurenční doložce, obsahuje občanský zákoník ve svém ustanovení § 2975 vymezení zakázaných konkurenčních doložek. V odstavci 1 tohoto ustanovení se obsah konkurenční doložky vymezuje negativně, když se zakazují konkurenční doložky neobsahující vymezení území, okruh činností a okruh osob, na které se konkurenční doložka vztahuje.

Rekodifikace soukromého práva přinesla do české právní úpravy celou řadu nových práv a institutů. Jedním z těchto institutů a zároveň nástrojem ochrany menšiny je kumulativní hlasování, jakožto způsob volby členů orgánů kapitálových společností. Dle tohoto v Evropě nepříliš známého způsobu hlasování se počet hlasů společníka (akcionáře) zjistí tak, že se počet hlasů, jimiž společník (akcionář) disponuje na valné hromadě, vynásobí počtem volených míst členů orgánu společnosti.

Navzdory představě většiny novomanželů se ne každé manželství vždy vydaří. Pakliže manželství dospěje do fáze, kdy jeho další trvání již není možné, přichází na řadu jeho rozvod. Obecně lze říci, že v případě, že oba manželé s rozvodem manželství souhlasí a na všech záležitostech ohledně rozvodu manželství se jsou schopni shodnout, jedná se o rozvod nesporný dle ust. § 757 občanského zákoníku.

Každý společník společnosti s ručením omezeným by si měl být dobře vědom jaké prostředky ochrany jeho zájmů ve společnosti, na níž má obchodní podíl, mu zákon přináší. Jedním z takových prostředků ochrany práv společníka společnosti s ručením omezeným, na které se v tomto článku zaměříme, je právo domáhat se určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady, o kterém má za to, že jsou jím poškozovány jeho zájmy.

Poskytování služeb v rámci vnitřního trhu je úzce spojeno s potřebou lidské práce. Při přeshraničním poskytování služeb se předpokládá, že převážná část takových služeb bude poskytována osobami, resp. zaměstnanci přímo v místě poskytnutí této služby.

 1. Faktický pracovní poměr
 2. Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice
 3. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 4. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 5. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 6. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 7. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 8. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 9. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 10. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 11. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 12. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 13. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 14. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 15. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 16. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 17. Spekulativní registrace doménových jmen
 18. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 19. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 20. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 21. Použití kamerových systémů na pracovištích
 22. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 23. Vázanost soudu judikaturou
 24. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 25. Náhrada škody
 26. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 27. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 28. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 29. Výpověď z pracovního poměru 2
 30. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 31. Úroky z prodlení a dobré mravy
 32. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 33. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 34. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 35. Vyloučení společníka
 36. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 37. Převod obchodního podílu a princip loajality
 38. Nebezpečné pronásledování
 39. Smluvní pokuta
 40. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 41. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 42. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 43. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 44. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 45. Porušení manželské věrnosti a výživné
 46. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 47. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 48. Civilní letectví
 49. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 50. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 51. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 52. Potravinové právo
 53. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 54. Dárování orgánů ex mortuo
 55. Okolnosti vylučující protiprávnost
 56. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 57. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 58. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 59. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 60. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 61. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 62. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 63. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 64. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 65. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 66. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 67. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 68. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 69. Výpověď z pracovního poměru
 70. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 71. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 72. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 73. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 74. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 75. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 76. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 77. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 78. Nelegální výkon závislé práce
 79. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 80. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 81. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 82. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 83. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 84. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 85. Fikce doručení v soukromém právu
 86. Čerpání dovolené
 87. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 88. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 89. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 90. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.