Obce jsou veřejnoprávními subjekty, nicméně v určitých situacích vstupují do soukromoprávních poměrů, v nichž mají postavení právnické osoby – korporace. V těchto ryze soukromoprávních poměrech jsou ve stejném postavení jako jejich smluvní partner. V rámci jednání o obsahu smlouvy a posléze ve smlouvě samotné, mohou být kromě obvyklých podmínek sjednány i případné sankce za neplnění smluvních povinností, a to pro obě strany, tedy i obec může být po splnění podmínek povinna uhradit smluvnímu partnerovi smluvní pokutu, či jinou sjednanou sankci.

Obecně lze říci, že vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno se samo živit a je tedy svou výživou odkázáno na rodiče. Tento předpoklad je zakotven v ust. § 911 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dle ust. § 915 odst. 1 občanského zákoníku pak má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Hlavním smyslem institutu započtení v dědickém právu tradičně označovaném termínem kolace je zohlednit při stanovení výše dědických podílů, resp. povinných dílů, vše, co dědic za života zůstavitele od něho obdržel (např. v podobě daru či úlev v nákladech spojených se započetím podnikání), aby nedocházelo k nespravedlivému a nedůvodnému zvýhodňování tohoto dědice na úkor ostatních, kterým se ze strany zůstavitele za jeho života nedostalo ničeho.1

V případě ublížení na zdraví dochází k zásahu do přirozených práv člověka, která jsou chráněna zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kdy se jedná zejména o právo na život, právo na zdraví a právo na důstojnost člověka, jeho čest a soukromí (přirozená práva uvedená a chráněná v první části občanského zákoníku).

Smlouva o dílo je často uzavíraným smluvním typem, přičemž předmětem díla může být jak vytvoření nové věci, tak oprava, úprava či údržba věci, nebo i nehmotný výsledek činnosti zhotovitele. Tento smluvní typ je upraven v ustanoveních § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Ručení je jedním ze způsobů zajištění závazku, kterým se osoba odlišná od dlužníka – ručitel zavazuje splnit dluh věřiteli, jestliže dlužník tento svůj dluh nesplní. Věřitel může po ručiteli požadovat splnění dluhu, nesplnil-li dlužník svůj dluh ani v přiměřené lhůtě, ač jej k tomu věřitel vyzval. Ručitel je v takovém případě povinen splnit věřiteli dluh místo dlužníka, a to až do výše do jaké dluh svým prohlášením zajistil. Povinnost ručitele uhradit dluh za dlužníka však není absolutní.

Vedle v současné době toliko diskutovaného tématu svěření dítěte do střídavé péče obou rodičů, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) kromě výlučné péče jednoho z rodičů ještě třetí způsob, jak je možné péči a výchovu rodičů o nezl. dítě po jejich rozchodu upravit, a sice péči společnou.

Je to zpravidla rodič, jemuž nebylo nezletilé dítě svěřeno do výlučné péče, který je ke styku s ním především oprávněn. Není však jedinou osobou, které zákon právo stýkat se s nezl. dítětem v současné době přiznává. Nezřídka se tak můžeme setkat s tím, že soudy projednávají úpravu styku mezi nezl. dítětem a prarodičem, sourozencem, či dokonce biologickým otcem, jež však není zapsán v rodném listě dítěte.

V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") je upraveno hned několik druhů vyživovacích povinností, mezi které patří zejména vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a mezi dalšími předky a potomky, vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely a vyživovací povinnost resp. výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce.

 1. Institut předmanželské smlouvy
 2. Srovnání platnosti konkurenční doložky podle obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)
 3. Kumulativní hlasování
 4. Sporný versus nesporný rozvod manželství
 5. K neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným
 6. Vysílání pracovníků
 7. Faktický pracovní poměr
 8. Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice
 9. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 10. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 11. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 12. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 13. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 14. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 15. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 16. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 17. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 18. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 19. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 20. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 21. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 22. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 23. Spekulativní registrace doménových jmen
 24. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 25. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 26. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 27. Použití kamerových systémů na pracovištích
 28. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 29. Vázanost soudu judikaturou
 30. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 31. Náhrada škody
 32. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 33. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 34. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 35. Výpověď z pracovního poměru 2
 36. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 37. Úroky z prodlení a dobré mravy
 38. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 39. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 40. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 41. Vyloučení společníka
 42. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 43. Převod obchodního podílu a princip loajality
 44. Nebezpečné pronásledování
 45. Smluvní pokuta
 46. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 47. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 48. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 49. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 50. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 51. Porušení manželské věrnosti a výživné
 52. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 53. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 54. Civilní letectví
 55. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 56. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 57. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 58. Potravinové právo
 59. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 60. Dárování orgánů ex mortuo
 61. Okolnosti vylučující protiprávnost
 62. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 63. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 64. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 65. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 66. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 67. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 68. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 69. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 70. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 71. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 72. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 73. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 74. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 75. Výpověď z pracovního poměru
 76. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 77. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 78. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 79. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 80. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 81. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 82. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 83. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 84. Nelegální výkon závislé práce
 85. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 86. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 87. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 88. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 89. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 90. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 91. Fikce doručení v soukromém právu
 92. Čerpání dovolené
 93. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 94. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 95. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 96. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.