Obecně o kontrole zaměstnanců podle zákoníku práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v ustanovení § 316 stanovuje v odst. 2, že ,,Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci,“ a v odst. 3

Násilná kriminalita mladistvých osob je v současné době stále aktuální a závažnou problematikou v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že mladiství procházejí důležitým a pro budoucnost rozhodným obdobím, se tedy jedná o skupinu, která je více zranitelná a ovlivnitelná okolními negativními jevy, které mohou osobu mladistvého dovést až ke kriminálním epizodám.

Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, se kterým hospodaří v rámci své samostatné působnosti. V rámci svého hospodaření mají obce povinnost využívat svůj majetek účelně a v souladu se zájmy konkrétních obcí. Obec může vstupovat do právních poměrů jak na straně dlužníka, tak na straně věřitele. Tak jako i ostatní korporace, i obec by měla svůj majetek spravovat s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost se uplatňuje nejen v případech plnění svých závazků, ale také při správě pohledávek.

Základním předpokladem pro trestní odpovědnost je spáchání trestného činu, který definuje trestní zákoník v § 13 odst. 1 takto: ,,Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“1 Mezi takové znaky uvedené v trestním zákoně patří znaky skutkové podstaty trestného činu, zákonem stanovený věk pro trestní odpovědnost, jehož hranice je stanovena dovršením věku 15 let a příčetnost.

Obce jsou veřejnoprávními subjekty, nicméně v určitých situacích vstupují do soukromoprávních poměrů, v nichž mají postavení právnické osoby – korporace. V těchto ryze soukromoprávních poměrech jsou ve stejném postavení jako jejich smluvní partner. V rámci jednání o obsahu smlouvy a posléze ve smlouvě samotné, mohou být kromě obvyklých podmínek sjednány i případné sankce za neplnění smluvních povinností, a to pro obě strany, tedy i obec může být po splnění podmínek povinna uhradit smluvnímu partnerovi smluvní pokutu, či jinou sjednanou sankci.

Obecně lze říci, že vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno se samo živit a je tedy svou výživou odkázáno na rodiče. Tento předpoklad je zakotven v ust. § 911 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dle ust. § 915 odst. 1 občanského zákoníku pak má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Hlavním smyslem institutu započtení v dědickém právu tradičně označovaném termínem kolace je zohlednit při stanovení výše dědických podílů, resp. povinných dílů, vše, co dědic za života zůstavitele od něho obdržel (např. v podobě daru či úlev v nákladech spojených se započetím podnikání), aby nedocházelo k nespravedlivému a nedůvodnému zvýhodňování tohoto dědice na úkor ostatních, kterým se ze strany zůstavitele za jeho života nedostalo ničeho.1

V případě ublížení na zdraví dochází k zásahu do přirozených práv člověka, která jsou chráněna zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kdy se jedná zejména o právo na život, právo na zdraví a právo na důstojnost člověka, jeho čest a soukromí (přirozená práva uvedená a chráněná v první části občanského zákoníku).

Smlouva o dílo je často uzavíraným smluvním typem, přičemž předmětem díla může být jak vytvoření nové věci, tak oprava, úprava či údržba věci, nebo i nehmotný výsledek činnosti zhotovitele. Tento smluvní typ je upraven v ustanoveních § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Zánik ručení v důsledku zaviněného jednání věřitele
 2. Společná péče o dítě po rozchodu rodičů
 3. Problematika zákonné úpravy styku osoby blízké s nezletilým dítětem
 4. Exekuce na dlužné a běžné výživné
 5. Institut předmanželské smlouvy
 6. Srovnání platnosti konkurenční doložky podle obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)
 7. Kumulativní hlasování
 8. Sporný versus nesporný rozvod manželství
 9. K neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným
 10. Vysílání pracovníků
 11. Faktický pracovní poměr
 12. Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice
 13. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 14. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 15. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 16. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 17. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 18. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 19. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 20. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 21. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 22. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 23. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 24. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 25. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 26. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 27. Spekulativní registrace doménových jmen
 28. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 29. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 30. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 31. Použití kamerových systémů na pracovištích
 32. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 33. Vázanost soudu judikaturou
 34. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 35. Náhrada škody
 36. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 37. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 38. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 39. Výpověď z pracovního poměru 2
 40. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 41. Úroky z prodlení a dobré mravy
 42. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 43. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 44. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 45. Vyloučení společníka
 46. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 47. Převod obchodního podílu a princip loajality
 48. Nebezpečné pronásledování
 49. Smluvní pokuta
 50. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 51. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 52. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 53. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 54. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 55. Porušení manželské věrnosti a výživné
 56. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 57. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 58. Civilní letectví
 59. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 60. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 61. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 62. Potravinové právo
 63. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 64. Dárování orgánů ex mortuo
 65. Okolnosti vylučující protiprávnost
 66. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 67. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 68. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 69. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 70. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 71. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 72. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 73. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 74. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 75. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 76. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 77. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 78. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 79. Výpověď z pracovního poměru
 80. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 81. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 82. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 83. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 84. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 85. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 86. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 87. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 88. Nelegální výkon závislé práce
 89. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 90. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 91. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 92. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 93. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 94. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 95. Fikce doručení v soukromém právu
 96. Čerpání dovolené
 97. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 98. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 99. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 100. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.