Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, se kterým hospodaří v rámci své samostatné působnosti. V rámci svého hospodaření mají obce povinnost využívat svůj majetek účelně a v souladu se zájmy konkrétních obcí. Obec může vstupovat do právních poměrů jak na straně dlužníka, tak na straně věřitele. Tak jako i ostatní korporace, i obec by měla svůj majetek spravovat s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost se uplatňuje nejen v případech plnění svých závazků, ale také při správě pohledávek.

Základním předpokladem pro trestní odpovědnost je spáchání trestného činu, který definuje trestní zákoník v § 13 odst. 1 takto: ,,Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“1 Mezi takové znaky uvedené v trestním zákoně patří znaky skutkové podstaty trestného činu, zákonem stanovený věk pro trestní odpovědnost, jehož hranice je stanovena dovršením věku 15 let a příčetnost.

Obce jsou veřejnoprávními subjekty, nicméně v určitých situacích vstupují do soukromoprávních poměrů, v nichž mají postavení právnické osoby – korporace. V těchto ryze soukromoprávních poměrech jsou ve stejném postavení jako jejich smluvní partner. V rámci jednání o obsahu smlouvy a posléze ve smlouvě samotné, mohou být kromě obvyklých podmínek sjednány i případné sankce za neplnění smluvních povinností, a to pro obě strany, tedy i obec může být po splnění podmínek povinna uhradit smluvnímu partnerovi smluvní pokutu, či jinou sjednanou sankci.

Obecně lze říci, že vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno se samo živit a je tedy svou výživou odkázáno na rodiče. Tento předpoklad je zakotven v ust. § 911 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dle ust. § 915 odst. 1 občanského zákoníku pak má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Hlavním smyslem institutu započtení v dědickém právu tradičně označovaném termínem kolace je zohlednit při stanovení výše dědických podílů, resp. povinných dílů, vše, co dědic za života zůstavitele od něho obdržel (např. v podobě daru či úlev v nákladech spojených se započetím podnikání), aby nedocházelo k nespravedlivému a nedůvodnému zvýhodňování tohoto dědice na úkor ostatních, kterým se ze strany zůstavitele za jeho života nedostalo ničeho.1

V případě ublížení na zdraví dochází k zásahu do přirozených práv člověka, která jsou chráněna zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kdy se jedná zejména o právo na život, právo na zdraví a právo na důstojnost člověka, jeho čest a soukromí (přirozená práva uvedená a chráněná v první části občanského zákoníku).

Smlouva o dílo je často uzavíraným smluvním typem, přičemž předmětem díla může být jak vytvoření nové věci, tak oprava, úprava či údržba věci, nebo i nehmotný výsledek činnosti zhotovitele. Tento smluvní typ je upraven v ustanoveních § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Ručení je jedním ze způsobů zajištění závazku, kterým se osoba odlišná od dlužníka – ručitel zavazuje splnit dluh věřiteli, jestliže dlužník tento svůj dluh nesplní. Věřitel může po ručiteli požadovat splnění dluhu, nesplnil-li dlužník svůj dluh ani v přiměřené lhůtě, ač jej k tomu věřitel vyzval. Ručitel je v takovém případě povinen splnit věřiteli dluh místo dlužníka, a to až do výše do jaké dluh svým prohlášením zajistil. Povinnost ručitele uhradit dluh za dlužníka však není absolutní.

Vedle v současné době toliko diskutovaného tématu svěření dítěte do střídavé péče obou rodičů, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) kromě výlučné péče jednoho z rodičů ještě třetí způsob, jak je možné péči a výchovu rodičů o nezl. dítě po jejich rozchodu upravit, a sice péči společnou.

 1. Problematika zákonné úpravy styku osoby blízké s nezletilým dítětem
 2. Exekuce na dlužné a běžné výživné
 3. Institut předmanželské smlouvy
 4. Srovnání platnosti konkurenční doložky podle obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)
 5. Kumulativní hlasování
 6. Sporný versus nesporný rozvod manželství
 7. K neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným
 8. Vysílání pracovníků
 9. Faktický pracovní poměr
 10. Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice
 11. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 12. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 13. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 14. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 15. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 16. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 17. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 18. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 19. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 20. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 21. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 22. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 23. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 24. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 25. Spekulativní registrace doménových jmen
 26. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 27. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 28. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 29. Použití kamerových systémů na pracovištích
 30. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 31. Vázanost soudu judikaturou
 32. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 33. Náhrada škody
 34. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 35. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 36. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 37. Výpověď z pracovního poměru 2
 38. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 39. Úroky z prodlení a dobré mravy
 40. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 41. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 42. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 43. Vyloučení společníka
 44. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 45. Převod obchodního podílu a princip loajality
 46. Nebezpečné pronásledování
 47. Smluvní pokuta
 48. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 49. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 50. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 51. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 52. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 53. Porušení manželské věrnosti a výživné
 54. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 55. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 56. Civilní letectví
 57. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 58. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 59. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 60. Potravinové právo
 61. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 62. Dárování orgánů ex mortuo
 63. Okolnosti vylučující protiprávnost
 64. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 65. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 66. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 67. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 68. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 69. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 70. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 71. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 72. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 73. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 74. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 75. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 76. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 77. Výpověď z pracovního poměru
 78. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 79. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 80. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 81. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 82. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 83. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 84. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 85. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 86. Nelegální výkon závislé práce
 87. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 88. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 89. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 90. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 91. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 92. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
 93. Fikce doručení v soukromém právu
 94. Čerpání dovolené
 95. Smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 96. Odpovědnost zaměstnance za převzatý služební automobil v souvislosti s hmotnou odpovědností
 97. Výpověď zaměstnání pro nadbytečnost
 98. Alkohol na pracovišti
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.