Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nařízení, o kterém již jistě slyšel snad každý z nás, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované též jen jako „GDPR“ (z angl. General Data Protection Regulation).

Proces zadávání veřejných zakázek má svůj rámec nově upravený v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tato nová právní úprava umožňuje hodnotit jednotlivé nabídky nejen z hlediska nabídkové ceny, ale umožňuje zadavateli stanovit i jiná hodnotící kritéria, která zajistí, že nabídka, která bude v zadávacím řízení úspěšná, bude odpovídat i zamýšlenému záměru zadavatele.

Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti již natolik diskutované nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "GDPR".

 1. Problematika kamerového systému na pracovišti
 2. Násilná kriminalita mladistvých
 3. Proces schvalování vzdání se práva zastupitelstvem obce
 4. Trestní odpovědnost v závislosti na nepříčetnost
 5. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a její dopad na vyplácení doplatku na bydlení
 6. Povinnost obce vymáhat pohledávky a možnost obce prominout dluh, či vzdát se svých práv
 7. Zánik vyživovací povinnosti rodičů k dítěti
 8. Výpočet dědického podílu dotčeného započtením daru poskytnutého zůstavitelem
 9. Nemajetková újma při ublížení na zdraví
 10. Odstoupení od smlouvy o dílo
 11. Zánik ručení v důsledku zaviněného jednání věřitele
 12. Společná péče o dítě po rozchodu rodičů
 13. Problematika zákonné úpravy styku osoby blízké s nezletilým dítětem
 14. Exekuce na dlužné a běžné výživné
 15. Institut předmanželské smlouvy
 16. Srovnání platnosti konkurenční doložky podle obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)
 17. Kumulativní hlasování
 18. Sporný versus nesporný rozvod manželství
 19. K neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným
 20. Vysílání pracovníků
 21. Faktický pracovní poměr
 22. Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice
 23. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 24. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 25. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 26. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 27. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 28. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 29. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 30. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 31. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 32. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 33. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 34. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 35. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 36. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 37. Spekulativní registrace doménových jmen
 38. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 39. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 40. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 41. Použití kamerových systémů na pracovištích
 42. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 43. Vázanost soudu judikaturou
 44. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 45. Náhrada škody
 46. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 47. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 48. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 49. Výpověď z pracovního poměru 2
 50. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 51. Úroky z prodlení a dobré mravy
 52. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 53. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 54. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 55. Vyloučení společníka
 56. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 57. Převod obchodního podílu a princip loajality
 58. Nebezpečné pronásledování
 59. Smluvní pokuta
 60. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 61. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 62. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 63. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 64. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 65. Porušení manželské věrnosti a výživné
 66. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 67. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 68. Civilní letectví
 69. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 70. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 71. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 72. Potravinové právo
 73. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 74. Dárování orgánů ex mortuo
 75. Okolnosti vylučující protiprávnost
 76. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 77. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 78. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 79. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 80. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 81. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 82. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 83. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 84. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 85. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 86. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 87. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 88. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 89. Výpověď z pracovního poměru
 90. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 91. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 92. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 93. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 94. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 95. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 96. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 97. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 98. Nelegální výkon závislé práce
 99. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 100. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.