Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti již natolik diskutované nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "GDPR".

Obecně o kontrole zaměstnanců podle zákoníku práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v ustanovení § 316 stanovuje v odst. 2, že ,,Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci,“ a v odst. 3

Násilná kriminalita mladistvých osob je v současné době stále aktuální a závažnou problematikou v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že mladiství procházejí důležitým a pro budoucnost rozhodným obdobím, se tedy jedná o skupinu, která je více zranitelná a ovlivnitelná okolními negativními jevy, které mohou osobu mladistvého dovést až ke kriminálním epizodám.

 1. Proces schvalování vzdání se práva zastupitelstvem obce
 2. Trestní odpovědnost v závislosti na nepříčetnost
 3. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a její dopad na vyplácení doplatku na bydlení
 4. Povinnost obce vymáhat pohledávky a možnost obce prominout dluh, či vzdát se svých práv
 5. Zánik vyživovací povinnosti rodičů k dítěti
 6. Výpočet dědického podílu dotčeného započtením daru poskytnutého zůstavitelem
 7. Nemajetková újma při ublížení na zdraví
 8. Odstoupení od smlouvy o dílo
 9. Zánik ručení v důsledku zaviněného jednání věřitele
 10. Společná péče o dítě po rozchodu rodičů
 11. Problematika zákonné úpravy styku osoby blízké s nezletilým dítětem
 12. Exekuce na dlužné a běžné výživné
 13. Institut předmanželské smlouvy
 14. Srovnání platnosti konkurenční doložky podle obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)
 15. Kumulativní hlasování
 16. Sporný versus nesporný rozvod manželství
 17. K neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným
 18. Vysílání pracovníků
 19. Faktický pracovní poměr
 20. Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice
 21. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 22. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 23. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 24. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 25. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 26. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 27. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 28. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 29. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 30. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 31. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 32. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 33. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 34. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 35. Spekulativní registrace doménových jmen
 36. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 37. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 38. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 39. Použití kamerových systémů na pracovištích
 40. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 41. Vázanost soudu judikaturou
 42. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 43. Náhrada škody
 44. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 45. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 46. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 47. Výpověď z pracovního poměru 2
 48. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 49. Úroky z prodlení a dobré mravy
 50. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 51. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 52. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 53. Vyloučení společníka
 54. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 55. Převod obchodního podílu a princip loajality
 56. Nebezpečné pronásledování
 57. Smluvní pokuta
 58. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 59. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 60. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 61. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 62. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 63. Porušení manželské věrnosti a výživné
 64. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 65. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 66. Civilní letectví
 67. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 68. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 69. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 70. Potravinové právo
 71. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 72. Dárování orgánů ex mortuo
 73. Okolnosti vylučující protiprávnost
 74. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 75. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 76. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 77. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 78. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 79. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 80. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 81. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 82. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 83. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 84. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 85. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 86. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 87. Výpověď z pracovního poměru
 88. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 89. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 90. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 91. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 92. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 93. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 94. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 95. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 96. Nelegální výkon závislé práce
 97. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 98. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 99. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 100. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.