Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti již natolik diskutované nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "GDPR".

Obecně o kontrole zaměstnanců podle zákoníku práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v ustanovení § 316 stanovuje v odst. 2, že ,,Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci,“ a v odst. 3

Násilná kriminalita mladistvých osob je v současné době stále aktuální a závažnou problematikou v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že mladiství procházejí důležitým a pro budoucnost rozhodným obdobím, se tedy jedná o skupinu, která je více zranitelná a ovlivnitelná okolními negativními jevy, které mohou osobu mladistvého dovést až ke kriminálním epizodám.

Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, se kterým hospodaří v rámci své samostatné působnosti. V rámci svého hospodaření mají obce povinnost využívat svůj majetek účelně a v souladu se zájmy konkrétních obcí. Obec může vstupovat do právních poměrů jak na straně dlužníka, tak na straně věřitele. Tak jako i ostatní korporace, i obec by měla svůj majetek spravovat s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost se uplatňuje nejen v případech plnění svých závazků, ale také při správě pohledávek.

Základním předpokladem pro trestní odpovědnost je spáchání trestného činu, který definuje trestní zákoník v § 13 odst. 1 takto: ,,Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“1 Mezi takové znaky uvedené v trestním zákoně patří znaky skutkové podstaty trestného činu, zákonem stanovený věk pro trestní odpovědnost, jehož hranice je stanovena dovršením věku 15 let a příčetnost.

 1. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a její dopad na vyplácení doplatku na bydlení
 2. Povinnost obce vymáhat pohledávky a možnost obce prominout dluh, či vzdát se svých práv
 3. Zánik vyživovací povinnosti rodičů k dítěti
 4. Výpočet dědického podílu dotčeného započtením daru poskytnutého zůstavitelem
 5. Nemajetková újma při ublížení na zdraví
 6. Odstoupení od smlouvy o dílo
 7. Zánik ručení v důsledku zaviněného jednání věřitele
 8. Společná péče o dítě po rozchodu rodičů
 9. Problematika zákonné úpravy styku osoby blízké s nezletilým dítětem
 10. Exekuce na dlužné a běžné výživné
 11. Institut předmanželské smlouvy
 12. Srovnání platnosti konkurenční doložky podle obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)
 13. Kumulativní hlasování
 14. Sporný versus nesporný rozvod manželství
 15. K neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným
 16. Vysílání pracovníků
 17. Faktický pracovní poměr
 18. Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice
 19. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 20. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 21. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 22. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 23. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 24. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 25. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 26. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 27. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 28. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 29. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 30. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 31. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 32. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 33. Spekulativní registrace doménových jmen
 34. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 35. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 36. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 37. Použití kamerových systémů na pracovištích
 38. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 39. Vázanost soudu judikaturou
 40. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 41. Náhrada škody
 42. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 43. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 44. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 45. Výpověď z pracovního poměru 2
 46. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 47. Úroky z prodlení a dobré mravy
 48. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 49. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 50. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 51. Vyloučení společníka
 52. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 53. Převod obchodního podílu a princip loajality
 54. Nebezpečné pronásledování
 55. Smluvní pokuta
 56. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 57. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 58. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 59. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 60. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 61. Porušení manželské věrnosti a výživné
 62. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 63. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 64. Civilní letectví
 65. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 66. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 67. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 68. Potravinové právo
 69. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 70. Dárování orgánů ex mortuo
 71. Okolnosti vylučující protiprávnost
 72. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 73. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 74. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 75. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 76. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 77. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 78. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 79. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 80. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 81. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 82. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 83. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 84. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 85. Výpověď z pracovního poměru
 86. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 87. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
 88. K bezpečnostním přestávkám v práci ve smyslu ust. § 9 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
 89. Zaměstnanci vykonávající práci převážně v zahraničí a možnost výplaty mzdy v cizí měně
 90. Orgány akciové společnosti podle nového zákona o obchodních korporacích
 91. Povinnost mít na pracovišti doklady prokazující pracovněprávní vztah
 92. Možnost uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení
 93. Souhlas zákonného zástupce nezl. pacienta při provádění odběru biolog.materiálu pro lab.vyšetření
 94. Nelegální výkon závislé práce
 95. Novela insolvenčního zákona zavádí povinnost statutárů podat insolvenční návrh i v případě tzv. „skrytého“ úpadku
 96. Odpovědnost dalších právnických vedle zaměstnavatele za nelegální práci vykonávanou cizinci
 97. Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012
 98. Povinnost zaměstnavatele určit čerpání dovolené
 99. Autorská práva k softwarovému dílu vytvořenému zaměstnancem
 100. Rovné odměňování zaměstnanců se mzdovým výměrem
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.