Řada z Vás se během letních a zimních měsíců potýká s nepříznivými podmínkami na pracovišti díky extrémně nízkým či extrémně vysokým teplotám. Ale i v tomto případě jste jako zaměstnanci pracovním právem chráněni.

Jednou z nejzákladnějších povinností zaměstnavatele je dle §102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce vytvořit pro zaměstnance bezpečné prostředí pro práci a vyhnout se rizikům, která by mohla zaměstnance ohrozit na zdraví. Mezi zdraví ohrožující skutečnosti mohou patřit právě i již zmíněné extrémní teploty. Proto v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutností, aby zaměstnavatel reagoval i na výraznější změnu teplot. Tyto práva a povinnosti více rozvádí nejen zákoník práce, ale také nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. rozlišuje dva druhy zátěže zaměstnance – při překročení horního limitu se jedná o zátěž teplem a při překročení dolního limitu teploty se jedná o zátěž chladem.
Posouzení rizika teploty na pracovišti se měří pomocí kulového teploměru. S ohledem na maximální a minimální možnou teplotu na pracovišti jsou zaměstnanci rozděleni do několika skupin podle pracovní zátěže a výše energetického výdeje při výkonu pracovních povinností. Čím je vykonávaná práce fyzicky náročnější, tím vyšší jsou přiznávané nároky zaměstnancům. Nejnižší nároky mohou uplatňovat zaměstnanci vykonávající kancelářskou práci s absolutním minimem pohybu – vzhledem k nízkému energetickému výdeji je pro tento druh práce nejnižší možná teplota na pracovišti 20°C a nejvyšší možná teplota vychází na 27°C. Naopak nejvyšší povolená teplota s ohledem na druh práce je 32°C u řidičů nákladních vozidel, traktorů, vozidel hromadné dopravy či zemědělských stroj (viz tabulka níže).

Pokud teplota na pracovišti překročí 36 °C, musí být uplatněn režim střídání práce a zároveň musí být poskytnuty bezpečnostní přestávky.

Další povinnost pro zaměstnavatele v případě nevyhovujících mikroklimatických podmínek vycházející z ust. §104 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., je povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje. Tuto povinnosti dále rozvádí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanovuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde je zařazeno i nevyhovující mikroklimatické prostředí na pracovišti.

Tím tedy vzniká další nárok, který zaměstnanec může u svého zaměstnavatele požadovat v případě překročení teploty vzduchu nad 31°C, a to právo na ochranné nápoje dle §8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Je nutností, aby ochranný nápoj byl zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 hmotnostních procent cukru, co může ale obsahovat jsou látky zvyšující odolnost organizmu. Ochranný nápoj poskytovaný pro ochranu před zátěží teplem se podává minimálně v množství 70 % ztracených tekutin a minerálních látek prostřednictvím potu a dýcháním za celou osmihodinovou směnu (v praxi to činní cca 0,9 litru vody. Pokud bude u práce třídy I naměřená teplota například 33 °C, zvyšuje se množství ochranného nápoje na 1,7 litru). V případě zátěže chladem se podávají nápoje v teplé formě a minimální množství je půllitru za jednu osmihodinovou směnu. Dle §8 odst. 3 vládního nařízení č. 361/2007 Sb. se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod, nebo by Vám zaměstnavatel měl poskytnout přístup k pitné kohoutkové vodě.

V případě zátěže chladem Vám náleží rovněž určitá práva. Pokud teplota poklesne až pod 10 °C, je zaměstnavatel povinen poskytnout teplý pracovní oděv, dále při poklesu teploty na pracovišti na méně než 4 °C, musí být zaměstnanec vybaven rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Při poklesu teplot pod bod mrazu má zaměstnanec právo na přestávky v ohřívárně a zároveň povinnost nepřesahovat časové limity určené pro výkon pracovních povinností. 

V případě korigované teploty vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže vystavena mrazu více jak 10 minut.
Na klimatizovaných pracovištích musí zaměstnavatel dodržovat teplotní rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou okolo 5-6°C.
Zaměstnavatel by tak měl dbát svých výše uvedených povinností, které mu právní předpisy vůči zaměstnancům ukládají a zaměstnanec má nárok se těchto svých práv domáhat.

 

Třída práce   Druh práce  Max. teplota 
I. Vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou – kancelářské a administrativní práce apod. 27 °C
IIa. Převážně vsedě s lehkou manuální prací rukou a paží – řízení osobního vozidla, přesouvání lehkých břemen apod. 26 °C
IIb. Řízení nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje apod. 32 °C
IIIa. Vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze – údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví apod. 30 °C
IIIb. Vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením apod. 26 °C
IVa. Práce s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze apod. 24 °C
IVb. Práce s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce na pracovištích hlubinných dolů – ražba, těžba, doprava, práce v lomech apod. 20 °C
V. Práce s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva apod. 20 °C

Nemocenské

Podmínky nároku na nemocenské

Nemocenské představuje peněžitou dávku, která nahrazuje započitatelný příjem a náleží pojištěnci z jeho nemocenského pojištění. Způsob výpočtu lze dohledat na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/podrobne-informace-o-nemocenskem. Podmínkou pro výplatu nemocenské je uznání pojištěnce dočasně pracovně neschopným, nebo výplata pojištěnci, jemuž byla nařízena z ochranných důvodů karanténa podle zvláštního právního předpisu.

Po skončení pracovního poměru mohou mít zaměstnavatelé v některých pracovních sektorech zájem na zamezení bezprostředního výkonu konkurenčního jednání (bývalých) zaměstnanců. Za tímto účelem je tak možné sjednat konkurenční doložku. Při sjednání konkurenční doložky po zániku pracovního poměru je však nezbytné dodržet zákonem stanovené podmínky tak, aby konkurenční doložka byla sjednána platně a mohla způsobit zamýšlené účinky.

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze je stálý nezávislý rozhodčí soud, který rozhoduje veškeré majetkové spory nezávislými rozhodci. Listina rozhodců obsahuje celou řadu renomovaných právníků z právní praxe i akademické sféry.

Podle čl. III. Statutu tohoto mezinárodního rozhodčího soudu může být zvolen členem předsednictva pouze rozhodce zapsaný na listině rozhodců vedené Rozhodčím soudem, který je vysoce odborně způsobilý, působil delší dobu jako rozhodce a požívá vážnosti u odborné veřejnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Elektronizace justice měla být velikým pokrokem ve vývoji české justice, srovnatelným s vynálezem knihtisku, který se následně transformoval do dnešní podoby. Elektronická platforma justice má usnadnit komunikaci jednak mezi vnějším světem a soudy, tak i v rámci justice. Sem lze zahrnout i orgány činné v trestním řízení, či třeba znalce a tlumočníky, souhrnně je lze označit za pracovníky v rámci organizace justice.

Posílením týmu o zkušeného odborníka, který se v oblasti trestního práva pohybuje více než 40 let, rozšířila advokátní kancelář Řezníček & Co. významně svou působnost také do oblasti trestního práva. JUDr. Josef Richtr bude v rámci své nové role advokáta zodpovědný za rozšíření specializace kanceláře do oblasti trestního práva, s cílem poskytnout klientům efektivní obhajobu s využitím bohatých celoživotních profesních zkušeností v tomto oboru.

Možnost zaměstnavatele zprostit se povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy zaměstnanci upravuje ustanovení § 270 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). V prvé řadě je nutno podotknout, že výše uvedené ustanovení bylo do zákoníku práce zavedeno až na základě novely od 1. 10. 2015.

Podle ustanovení § 1115 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jsou spoluvlastníky osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně. Ustanovení § 1140 občanského zákoníku pak stanoví, že nikdo nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnictví, přičemž každý ze spoluvlastníků může žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví v případě, že předmět spoluvlastnictví lze rozdělit, nebo může žádat o zrušení spoluvlastnictví, avšak nesmí tak činit v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého spoluvlastníka.

Nabytí od neoprávněného vychází ze situace, kdy prodávající (subjekt A) převede vlastnické právo na základě kupní smlouvy na kupujícího (subjekt B), ale následně dochází například z důvodu odstoupení od smlouvy k jejímu zneplatnění. V tuto chvíli se na smlouvu hledí jako neplatnou ex tunc, tedy již od počátku. 

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nařízení, o kterém již jistě slyšel snad každý z nás, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované též jen jako „GDPR“ (z angl. General Data Protection Regulation).

 1. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 2. Vzdálenost mezi rodiči jako jedno z hledisek pro stanovení vyživovací povinnosti
 3. Zkušební doba
 4. Kvalifikační dohoda
 5. Ochrana osobnosti
 6. Zvyšování vs. prohlubování kvalifikace lékařů
 7. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 8. Přímý marketing podle právní úpravy GDPR
 9. Působnost veřejného ochránce práv a způsoby podávání podnětů k veřejnému ochránci práv
 10. Problematika kamerového systému na pracovišti
 11. Násilná kriminalita mladistvých
 12. Proces schvalování vzdání se práva zastupitelstvem obce
 13. Trestní odpovědnost v závislosti na nepříčetnost
 14. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a její dopad na vyplácení doplatku na bydlení
 15. Povinnost obce vymáhat pohledávky a možnost obce prominout dluh, či vzdát se svých práv
 16. Zánik vyživovací povinnosti rodičů k dítěti
 17. Výpočet dědického podílu dotčeného započtením daru poskytnutého zůstavitelem
 18. Nemajetková újma při ublížení na zdraví
 19. Odstoupení od smlouvy o dílo
 20. Zánik ručení v důsledku zaviněného jednání věřitele
 21. Společná péče o dítě po rozchodu rodičů
 22. Problematika zákonné úpravy styku osoby blízké s nezletilým dítětem
 23. Exekuce na dlužné a běžné výživné
 24. Institut předmanželské smlouvy
 25. Srovnání platnosti konkurenční doložky podle obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)
 26. Kumulativní hlasování
 27. Sporný versus nesporný rozvod manželství
 28. K neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným
 29. Vysílání pracovníků
 30. Faktický pracovní poměr
 31. Pracovní mobilita v Evropské unii ve vztahu k České republice
 32. Střídavá péče versus široký rozsah styku
 33. K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem
 34. Výhody a nevýhody rozhodčího řízení
 35. K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím
 36. Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci trestního řízení
 37. Vymezení pojmu sdělování díla veřejnosti v souvislosti s posouzením užití autorského díla
 38. Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic ICSID
 39. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 40. Možnosti ochrany menšinových společníků společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě
 41. Nepředvídatelnost rozhodčího nálezu jako důvod jeho zrušení soudem
 42. Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši
 43. Problematika zakotvení pravidel rozpočtové odpovědnosti do právního řádu ČR
 44. Nová právní úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem
 45. Zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 46. Spekulativní registrace doménových jmen
 47. Střídavá péče ve světle současné judikatury
 48. Převod majetku mezi obchodními korporacemi a jejich společníky
 49. Právo na paušální náhradu hotových výdajů a rovnost účastníků
 50. Použití kamerových systémů na pracovištích
 51. Domovní prohlídka v bytě advokáta
 52. Vázanost soudu judikaturou
 53. Nová metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 54. Náhrada škody
 55. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 56. Právo pacienta na sdělení výsledků odborných vyšetření
 57. Lehkomyslné jednání zaměstnance
 58. Výpověď z pracovního poměru 2
 59. Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu
 60. Úroky z prodlení a dobré mravy
 61. Důkazní síla znaleckého posudku vyžádaného jednou ze stran sporu
 62. Výživné a výdělkové poměry obou rodičů
 63. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci úřední osoby
 64. Vyloučení společníka
 65. Určení výše úhrady za zdravotní péči
 66. Převod obchodního podílu a princip loajality
 67. Nebezpečné pronásledování
 68. Smluvní pokuta
 69. Smlouva o přepravě nákladu - odpovědnost podle Úmluvy CMR
 70. Relevance nesouhlasu jednoho z rodičů se střídavou péčí
 71. Nová rizika pro členy orgánů obchodních korporací
 72. Soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem
 73. Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání SJM v soudním řízení
 74. Porušení manželské věrnosti a výživné
 75. Výlučné užívání věci z nevypořádaného SJM jedním z manželů - Rozsudek NS z 26.11.2008, sp.zn. 33 Odo 1229/2006
 76. Střídavá péče - Nález Ústavního soudu zn.sp. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.února 2010
 77. Civilní letectví
 78. Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice
 79. Změny právní úpravy dopadající na společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014
 80. K odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014
 81. Potravinové právo
 82. Problematika odpovědnosti dopravce za škodu při mezinárodní silniční přepravě
 83. Dárování orgánů ex mortuo
 84. Okolnosti vylučující protiprávnost
 85. K možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle ust. § 52 písm. a), c) ZPr
 86. K problematice smlouvy o nájmu bytu a jejího ukončení ze strany pronajímatele
 87. Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatele prostřednictvím třetích osob
 88. K přípustnosti reklamního sdělení na výsledkovém listu
 89. Kontrola věcí a prohlídky zaměstnanců prováděné zaměstnavatelem
 90. K platnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu dosud neexistující bytové jednotky
 91. K režimu zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se smlouvou o nájmu nebytových prostor
 92. Právní rizika fiktivních příhozů na internetových aukcích
 93. K možnosti uzavřít smlouvu o nájmu bytu právnickou osobou jako nájemcem
 94. K možnosti zasílání výsledků laboratorních vyšetření formou emailu
 95. K otázce uložení povinnosti náhradní výsadby v případě pokácení dřevin rostoucích mimo les
 96. Prodlužování pracovního poměru na dobu určitou
 97. Právo volby pacienta na poskytovatele zdravotních služeb
 98. Výpověď z pracovního poměru
 99. Možnosti postihu zaměstnance při nedodržení výpovědní doby
 100. Povinnost právnické osoby oprávněné k podnikání třídit odpad
© 2019 REZNICEK&CO, All Rights Reserved.